Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Baixa de Guals

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Sol·licitud de baixa d'un aprofitament comú especial del domini públic mitjançant entrada i sortida de vehicles des de finques privades a través de la via pública. La baixa comporta l'obligació de realitzar les obres de restauració de la vorera i calçada a la situació preexistent en el sector on es troba l'aprofitament, eliminar la senyalització horitzontal i retornar la placa senyalitzadora del gual.
  Si es tracta d'un gual sense llicència ni placa senyalitzadora oficial, i no es necessari fer obres a la vorera o la calçada per anul·lar el gual, no cal demanar llicència de baixa del gual o aprofitament. En aquest cas, si el gual venia tributant per la taxa anual, haurà de presentar una declaració de baixa per la taxa del gual a l'Oficina d'Atenció Tributària (OAT)
  .
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que resultin necessari per a la persona interessada. Dinas l'horari d'obertura al públic dels registres municipals (OAE i OAC ), si es fa presencialment.
  En qualsevol moment, mitjançant presentació certificada a les Oficines de Correus.
  També es pot fer presentació telemàtica, des de la seu virtual del web de l'Ajuntament : http://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/arbre
 • Cost del servei: En el cas que no calgui fer obres, és gratuït. En el cas que siguin necessàries les obres i se'n doni llicència, el cost és la taxa vigent segons l'Ordenança fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per concessió de Llicències urbanístiques. Es poden consultar les Ordenances fiscals a:
  http://www.manresa.cat/web/article/4114-ordenances-i-reglaments.

  També cal ingressar la fiança de runes, per garantir que les runes generades a l'obra seran tractades correctament. La fiança de runes serà retornada a la persona interessada quan hagi finalitzat les obres correctament. L'import ingressat serà retornat a la finalització de l'obra si s'aporta la documentació que s'ha gestionat correctament.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és d'UN MES per resoldre i notificar, a comptar des del dia següent a la data de registre de la sol·licitud (art. 52 de l'ordenança muniicpal de les llicpencies urbanístiques i el control de les obres ).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini per resoldre i notificar, es podrà considerar desestimada la sol.licitud.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La persona física o jurídica titular de la llicència del gual
 • Interessat/da: La persona física o jurídica que tingui possessió o domini del local al qual dona accés el gual.
 • Representant: Pot actuar en nom de l'interessat/da, acreditant la representació

Requisits

 • Emplenar i signar la sol.lciitud normalitzada en tots els camps.
 • Si calen obres en vorera o calçada ,pagar la taxa per la llicència urbanística, amb caràcter previ a la concessió de la llicpencia
 • Si calen fer obres en vorera o calçada, prestar fiança de runes (150,00 €), que es retornarà u cop fetes les obres
 • Eliminar la senyalització horitzontal i qualsevol altre senyalització, en cas d'existir
 • Retornar la placa senyalitzadora del gual ( si s'en disposava)

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • www.manresa.cat/tràmits
  Mitjà: Internet

 • A qualsevol oficina de correus.
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Imprès de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • fotos
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • placa de gual
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • -Ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserves d'estacionament (BOP núm.27, de 1/2/2000)
 • -Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (BOP 305, de 21 de desembre de 2001)
 • -Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Regalemtn d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret ligislatiu 1/2010, de 3 agost, per el qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme
 • Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus
 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de Gestió de residus de la costrucció de Catalunya (PROGROC)
 • La competència per a la resolució correspon a l'Alcalde (art. 72 del ROAS) si bé ha estat delegada per resolució 6636, de 22 de juliol de 2011, publicada al BOP de 8 d'agost de 2011,modificada per la resolució de l'alcvalde núm.8371, de 25 de setembre de 2013, en el tinent d'alcalde regidor delegat d'urbanisme,paisatge i mobilitat.

Més informació

 • OAE, 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat