Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Recurs contra el recàrrec i interessos (provisió de constrenyiment) d'una multa

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Recurs de reposició interposat contra el recàrrec i interessos (provisió de constrenyiment) d'una multa, per tant, no es pot anar contra la interposició de la multa, sinó contra la imposició del recàrrec i interessos dins el procediment de recaptació.
 • Quan es fa?: Un cop rebut el document on hi consta el deute més el recàrrec i els interessos es pot interposar recurs dins el termini d' 1 mes.
  * Només es podran al.legar els motius que venen establerts a l'article 167.3 de la Llei General Tributària:
  .a. Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
  .b. Sol.licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
  .c. Falta de notificació de la liquidació.
  .d. Anul.lació de la liquidació.
  .e. Error o omissió manifesta a la provisió de constrenyiment (document) que impedeixi la identificació del deutor o del deute.
 • Cost del servei: Sense cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: 1 mes des de l'entrada de la sol.licitud
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES (a comptar des de la data de presentació del recurs), sense que s'hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimat als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant: Degudament autoritzat

Requisits

 • A la sol.licitud que es presenti haurà de contenir els següents aspectes que venen recollits a l'article 14.2.f) de la Llei 2/2004 reguladora de les Hisendes locals:
 • a). El domicili que assenyali el recurrent a efectes de notificacions.
 • b). L'acte administratiu que es recorre, la data en que es va dictar i número de l'expedient.
 • c). L'òrgan davant del qual es formula el recurs.
 • d). Les circumstàncies personals del recurrent i, en el seu cas, del seu representant, indicant el NIF o codi identificatiu
 • e). El lloc i la data de la interposició del recurs.
 • f). Els motius que s'al.leguen per presentar recurs.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • Amb certificat digital o PIN - carpeta ciutadana
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 36
  Mitjà: Fax

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • RDL 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament General de Recaptació
 • RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals

Més informació

 • Telèfons 93 878 24 43 / 878 23 60: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat