Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència ambiental

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la llicència que requereix la instal.lació i el funcionament d'una activitat amb incidència ambiental moderada (activitats regulades en l'Annex II de la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental).
  Consultar classificació d'aquestes activitats a l'Annex A (Nivell II) de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d'activitats, instal.lacions i serveis (OMIA) en la pàgina web municipal.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  En horari de dilluns a divendres us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció econòmica (OAE) a plaça major número 1. De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Informació del cost en funció de les característiques particulars, la superficie destinada a l'activitat és el factor determinant. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és de QUATRE MESOS des de la data de presentació de la sol.licitud en el Registre General de l'Ajuntament (art. 32 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental)(LIIA).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de QUATRE MESOS sense resoldre expressament i notificar-ho, s'entendrà atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona física o jurídica.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat

Requisits

 • S'ha de formular la comunicació prèvia presentant a l'Ajuntament una instància segons el model oficial (AC-2) que es pot obtenir presencialment o per via telemàtica a la pàgina de l'Ajuntament de Manresa.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol•licitud de llicència ambiental Annex B.2 (Model AC-2)
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • En el supòsit de Comunitats de Béns o Societats Civils Privades cal el contracte privat en el qual constin les persones integrants.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • El projecte bàsic amb estudi ambiental, per duplicat, signat per persona tècnica competent, amb el contingut de les lletres a, c, d, f i g de l’article 18 de la LPCAA que sigui necessari en cada cas, atenent les característiques i la incidència
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • de l’activitat en el medi ambient. Aquest document haurà d’incloure, a més, la informació i dades establertes a l’article 47 de l’OMIA, tenint en compte les previsions establertes a l’Annex C que correspongui.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • La designació de la persona tècnica responsable de l’execució del projecte, amb el corresponent assumeix.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Si l’activitat està inclosa en l’annex C.5 de l’OMIA, cal presentar el projecte tècnic específic en matèria de seguretat en cas d’incendi, amb el contingut que s’estableix en el propi annex C.5, apartat C.
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació ambiental o sectorial aplicable a l’activitat.
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Informe de compatibilitat urbanística, opcionalment.
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, si s’escau.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • La declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació vigent.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIA).
 • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qula s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998.
 • Normativa sectorial aplicable.
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Més informació

 • http://www.manresa.cat:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat