Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Modificació substancials de llicències d'obres i instal·lacions a la via pública

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Obres que no s’ajustin al projecte tècnic autoritzat prèviament, i que desvirtuïn les característiques principals de la llicència concedida
  Que afectin els fonaments o els elements estructurals.
  Que suposin increment del volum o del sostre previstos en projecte
  Que modifiquin globalment algun dels elements comuns (instal·lacions o serveis).
  Que suposin increment del nombre d'habitatges o locals previstos en projecte .
  Que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
  Que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia de dilluns a divendres de 9 a 20 hores a l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC).
  Si el sol·liocitant, titular de la llicència original, és una PERSONA JURÍDICA, és OBLIGATÒRIA LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA.
 • Cost del servei: El que resulti de l'aplicació de l'Ordenança Fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques.

  Altres tributs que són d'aplicació ( els mateixos que els de la llicència objecte de modificació) :
  - per a l'execució de l'obra o instal·lació, es merita l'Impost sobre construccions,instal·lacions i obres-ICIO (O.Fiscal núm.3)
  - per a l'ocupació del domini públic és meriten les taxes per a l'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (O.Fiscals núms. 18 i 23).

  Es poden consultar les Ordenances fiscals a : http://www.manresa.cat/web/article4249-ordenances-i-reglaments.

  En cas que es modifiqui la quantitat de runes, a través del Pla de gestió de residus, caldrà modificar la fiança de runes.
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Urbanisme
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és de VINT DIES HÀBILS, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de llicència,d'acord amb l'article 17.6 de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres,instal·lacions i serveis en el domini públic (OOIS).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termin i de VINT DIES sense resoldre expressament i notificar la resolució a la persona interessada, s'entendrà que la sol·licitud de modificació de la llicència ha estat denegada.
 • Última revisió: 15/11/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La persona titular de la llicència a modificar.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant legal,acreditant la representació

Requisits

 • La documentació escrita i gràfica que esmeni el projecte autoritzat i, si s’escau, el projecte d’execució que el desenvolupa, suficient per poder apreciar la naturalesa i importància de les variacions. No caldrà aportar els documents que no hagin de ser modificats.
 • S'ha de sol·licitar mitjançant el model oficial de sol·licitud que figura a l'annex 2 de l'Ordenança d'obres, instal·lacions i serveis (OOIS)
 • Un informe detallat subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre els aspectes següents:
 • a) Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat.
 • b) Justificació de la seva execució.
 • c) Caràcter substancial de l’alteració.
 • d) Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1 (per a PERSONES FÍSIQUES)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A través de la seu virtual del web municipal http://ajmanresa.cat/seu (obligatori quan el sol·licitant és una PERSONA JURÍDICA )
  Mitjà: Internet

 • Qualsevol Oficina de correus (per a PERSONES FÍSIQUES )
  Mitjà: Correu ordinari
  Horari: Horari de les Oficines de Correus

Documentació a aportar

 • Formulari de sol·licitud que es pot trobar al web municipal : http://www.ajmanresa.cat
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Plànol de situació i emplaçament
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Plànols de plantes.alçats i seccions (E/1:100) suficients per a la comprensió de les modificacions
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Memòria descriptiva de les modificacions
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Documentació fotogràfica aclaridora
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Estudi bàsic de seguretat i salut, o Estudui bàsic (nomès si varía respecte l'original)
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Pressupost (nomès si varía respecte l'original)
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Pla de Mobilitat (nomès si varía respecte l'original)
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres,instal·lacions i serveis en el domini públic - OOIS (publicada al BOP del dia 25/02/2015).
 • Decret legislatiu 1/2010,de 3 d'agost,pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU)
 • Llei 3/2012,de22 de febrer,de modificació parcial del TRLU,aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,de 23 d'agost.
 • Decret 64/2014,de 13 de maig,pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU)
 • Decret 179/1995,de 13 de juny,pel qual s'aprova el Reglament d'obres,activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
 • Decret 336/1988,de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (RPEL).

Més informació

 • Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC): de dilluns a divendres, de 9:00 h a 20:00 h
 • Oficina d'Activitat Econòmica (OAE): de dilluns a divendres, de 9:00 h a 20:00 h
 • Telèfon 010:
 • http://www.manresa.cat:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat