Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comunicació prèvia d'activitats amb declaració responsable

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aquesta tipologia de comunicació prèvia d'activitats amb declaració responsable és el procediment previst per la normativa, per la instal.lació i funcionament d'una activitat comercial amb incidència ambiental baixa. Aquestes activitats queden especificades en l'Annex A (nivell III.2) de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d'activitats, instal.lacions i serveis (OMIA).
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  En horari de dilluns a divendres us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció econòmica (OAE) a plaça major número 1. De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Informació del cost en funció de les característiques particulars, el factor determinant és la superficie del local. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Promoció Econòmica
 • Termini màxim de resolució: La comunicació tindrà efectes al cap d'un mes d'haver estat formulada, si l'Ajuntament no ha notificat en aquest termini cap objecció.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: La comunicació tindrà efectes al cap d’un mes d’haver estat formulada, si l’Ajuntament no ha notificat en aquest termini cap objecció. No obstant això, si la persona interessada ha obtingut prèviament la llicència urbanística d’usos i ho indica en la comunicació, l’activitat es podrà iniciar sense més tràmit, sota la responsabilitat de la persona titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions a realitzar per part d’Administracions diferents a la municipal o entitats col•laboradores habilitades.
 • Última revisió: 13/10/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La comunicació prèvia la pot presentar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • S'ha de formular la comunicació prèvia presentant a l'Ajuntament una instància segons el model oficial (AC-1) i una Declaració Responsable (Annex B.3) (que es poden obtenir presencialment o per via telemàtica a la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa)

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol•licitud Annex B.1 (Model AC-1) Comunicació prèvia d'activitats amb declaració responsable.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • En el supòsit de Comunitats de Béns o Societats Civils Privades cal el contracte privat en el qual constin les persones integrants
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Informe de compatibilitat urbanística de l’activitat amb el planejament urbanístic vigent (en el cas que no s’hagin realitzat obres)
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Plànol d’emplaçament del local amb referència cadastral.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Plànol acotat de planta del local, a escala 1:50 ó 1:100, signat pel sol•licitant, amb indicació de superfícies i alçades, en el que hi consti la ubicació de zones i elements de l’activitat (zona de magatzem, zona de públic,
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • serveis higiènics, prestatgeries, maquinària, piques, acumulador aigua calenta, etc), així com sortides, extintors, enllumenat d’emergència i altres mitjans de protecció contra incendis que siguin preceptius.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Planta i secció de la zona d’accés que determini les condicions d’accessibilitat.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Declaració responsable de la persona titular de l’activitat, per duplicat, segons el model que s’incorpora com a Annex B a l’OMIA.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Acreditació d’haver presentat la memòria descriptiva per a la inscripció al registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Si l’activitat està inclosa en l’annex C.5 de l’OMIA, cal presentar la documentació en matèria de prevenció d’incendis consistent en una separata del projecte tècnic amb el contingut que s’estableix en el propi annex C.5, apartat C.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificat de l’acta de comprovació i/o certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa d’incendis, quan s’escaigui.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Autoritzacions, llicències, informes o documentació preceptiva que siguin concurrents en funció de l’activitat.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • La declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació vigent.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificat tècnic per a la posada en funcionament d'activitat, o modificació substancial, sotmesa a Declaració responsable
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d'activitats, instal.lacions i serveis (OMIA).
 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIA).
 • Normativa sectorial aplicable.
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Més informació

 • http://www.manresa.cat:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat