Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comunicació prèvia d'activitats amb responsabilitat tècnica

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: La Comunicació prèvia d'activitats amb responsabilitat tècnica és el mecanisme previst per la instal.lació i funcionament d'una activitat amb incidència ambiental baixa. Aquest tipus de comunicacions prèvies d'activitats queden especificades a l'Annex A (Nivell III.1) de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d'activitats, instal.lacions i serveis (OMIA).
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  En horari de dilluns a divendres us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció econòmica (OAE) a plaça major número 1. De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Informació del cost en funció de les característiques particulars, el factor determinant és la superficie del local. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Promoció Econòmica
 • Termini màxim de resolució: La comunicació tindrà efectes al cap d'un mes d'haver estat formulada, si l'Ajuntament no ha notificat en aquest termini cap objecció.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: La comunicació tindrà efectes al cap d’un mes d’haver estat formulada, si l’Ajuntament no ha notificat en aquest termini cap objecció. No obstant això, els efectes seran immediats si la persona interessada ha obtingut prèviament la llicència urbanística d’usos i ho indica en la comunicació.
  En qualsevol dels casos anteriors, el funcionament de l’activitat requereix la prèvia aportació del certificat final de la correcta execució del projecte.
  Si l’activitat ha de comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions a realitzar per part d’Administracions diferents a la municipal o entitats col•laboradores habilitades, no es pot iniciar l’activitat fins que s’hagin formalitzat aquests tràmits.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La comunicació prèvia la pot presentar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Interessat/da: Pel que fa a la titularitat de les llicències les persones estrangeres no comunitàries hauran d'acreditar el permís de treball per compte propi.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • S'ha de formular la comunicació prèvia presentant a l'Ajuntament una instància segons el model oficial (AC-1) que es pot obtenir presencialment o per via telemàtica a la pàgina de l'Ajuntament de Manresa.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol•licitud. Comunicació prèvia d'activitats amb responsabilitat tècnica (LLI.CTA). [LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats].
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Sol•licitud. Comunicació prèvia d'activitats LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.(LLI.CBR).
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • En el supòsit de Comunitats de Béns o Societats Civils Privades cal el contracte privat en el qual constin les persones integrants.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Informe de compatibilitat urbanística de l’activitat amb el planejament urbanístic vigent (en el cas que no s’hagin realitzat obres)
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Projecte tècnic, per duplicat, signat per tècnic/a competent amb el contingut establert a l’article 47, tenint en compte les previsions establertes a l’Annex C que correspongui.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Assumeix de la direcció tècnica de l’execució.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificat final del projecte de l’activitat
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Acreditació d’haver presentat la memòria descriptiva per a la inscripció al registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Acreditació d’haver presentat la sol•licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Si l’activitat està inclosa en l’annex C.5 de l’OMIA, cal presentar el projecte tècnic específic en matèria de seguretat en cas d’incendi, acompanyat del corresponent informe previ emès en aquesta matèria.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • El projecte ha d’incorporar les eventuals mesures contingudes en l’informe previ esmentat.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificat de l’acta de comprovació i/o certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa d’incendis, quan s’escaigui
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Autoritzacions, llicències, informes o documentació preceptiva que siguin concurrents en funció de l’activitat.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Estudi d’impacte acústic, si s’escau.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, si s’escau.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • La declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació vigent.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Sol•licitud. Comunicació prèvia d'activitats LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.(LLI.CBR).
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d'activitats, instal.lacions i serveis (OMIA).
 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIA).
 • Normativa sectorial aplicable.
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Més informació

 • http://www.manresa.cat:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat