Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Expedients d'alienació i adquisició de patrimoni pel sistema de permuta

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aquests procediments s'inicien quan qualsevol persona propietària d'un terreny, manifesta interés motivat per tal que aquest sigui permutat per un altre terreny de propietat municipal de característiques similars.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a la Plaça Major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: Sis mesos.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: L'Alcalde o el Ple de la Corporació acorda la permuta de béns. Cal la formalització en escriptura pública i el registre públic de la permuta.
 • Última revisió: 05/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: L'interessat o representant legal documentat propietari legítim del terreny a permutar.
 • Representant:

Requisits

 • Ser propietari legítim de sòl i motivar de manera que respongui a criteris d'interés general la possible permuta de terrenys.

Com es fa

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

 • A qualsevol oficina de correus.
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Document que l'acrediti com a propietari legítim del terreny a permutar.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions públiques.
 • Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions públiques.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions de Catalunya.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
 • Codi Civil.

Més informació

 • Al 010 si truqueu des de Manresa (amb telèfon fix), o bé al 93 878 23 01 si truqueu de fora de Manresa:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat