Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Fira de l'Ascensió. Parades

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És l'autorització administrativa que permet ocupar temporalment la via pública amb PARADES amb motiu de les fires tradicionals de Manresa.
  La tramitació pot ser presencial o telemàtica (amb o sense certificació).
  A la FIRA DE L'ASCENSIÓ les parades autoritzades hauran de ser del tipus REMOLC, I/O VEHICLE TENDA (estructures mòbils i integrades que permetin un muntatge i desmuntatge de la parada ràpid i simple).
 • Quan es fa?: La Fira de l'Ascensió tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de maiga de 2017.
  La presentació de sol·licituds s'haurà de fer entre el 27 de febrer i el 15 de març de 2017, ambdós inclosos.
 • Cost del servei: Les persones adjudicatàries hauran de satisfer les taxes vigents en funció dels dies i metres lineals autoritzats, segons s’indica en l'article 6 de les bases de la convocatòria.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Promoció de la Ciutat
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Comerç
 • Termini màxim de resolució: L’adjudicació d’autoritzacions es notificarà mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Manresa i a la pàgina web municipal www.manresa.cat.
  Les persones que hagin obtingut assignació de parada, hauran de recollir a l'Ajuntament la corresponent la targeta acreditativa i el full d'autoliquidació de la taxa abans del 19 de maig.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimatoris
 • Última revisió: 16/03/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El mateix interessat
 • Representant: Aquell que acrediti la legal representació de l'interessat
 • Autoritzat/da: Aquell que presenti la sol·licitud autoritzat per l'interessat

Requisits

 • Estar donats d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents en el cens d'obligats tributaris, i al règim de la Seguretat Social que els correspongui
 • Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques aplicables als productes que tinguin en venda
 • Disposar de la corresponent targeta de transport, en els casos que sigui precís
 • Tenir la formació exigible en matèria d'higiene alimentària i manipulació d'aliments
 • Estar al corrent de pagament, en el moment de presentar la sol·licitud, de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Manresa, la Seguretaqt Social i l'Agència Tributària
 • No seran admeses aquelles persones que, havent participat en alguna edició anterior, se'ls hagués revocat la llicència per incompliment de les condicions de la mateixa o del règim disciplinari

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC). Plaça Major, 1 bx
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 8.30h a 18.00h; divendres de 8.30h a 15.00h

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet
  Horari: 24 hores

Documentació a aportar

 • Instància segons model oficial de l'Ajuntament de Manresa
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) del/de la sol·licitant o persona que legalment el representi. En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF i de l’escriptura de constitució.
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Fotografia actualitzada del remolc o vehicle tenda..., on s’apreciïn els productes d’exposició i venda (màxim 2 fotografies)
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Declaració responsable segons model oficial de l'Ajuntament de Manresa
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Qualsevol altra documentació que el/la sol·licitant consideri oportuna als efectes d'una millor justificació dels criteris de valoració establerts en aquestes bases
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, i i el RD 1373/2009, de 28 d’agost (reglament).
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis.
 • Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament de llicències temporals d'ús privatiu de la via pública per instal·lació de parades a la Fira de l'Ascensió 2017.

Més informació

 • Telèfon: 938782428 / 938782426: De dilluns a divendres de 8.30h a 15.00h
 • E-mail: firestradicionals@ajmanresa.cat: De dilluns a divendres de 8.30h a 15.00h
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC): De dilluns a dijous de 8.30h a 18.00h i divendres de 8.30h a 15.00h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat