Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Fira de Sant Andreu. Parades

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És l'autorització administrativa que permet ocupar temporalment la via pública amb PARADES de venda nio sedentària,amb motiu de les fires tradicionals de Manresa.
  La tramitació pot ser presencial, telemàtica (amb o sense certificació), https://www.manresa.cat, o qualsevol dels mitjans admesos per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
  A la FIRA DE SANT ANDREU les parades autoritzades hauran de ser del tipus remolc, vehicle tenda o similars (estructures mòbils i integrades que permetin un muntatge i desmuntatge de la parada ràpid i simple).
 • Quan es fa?: El període d'autorització per a la venda no sedentària de la Fira de Sant Andreu comprendrà els dies 1, 2 i 3 de desembre de 2017.
  La vigència de l'autorització per a l'activitat de venda es referirà estrictament a quest mateix període.
  El muntatge de parades es podrà realitzar els dos dies anteriors a la fira, i el desmuntatge el dia posterior, segons s'indiquen en les bases reguladores d'aquest convocatòria.
  El període de presentació d'instàncies, seran entre els dies compresos del 4 al 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Cost del servei: Les persones adjudicatàries hauran de satisfer les taxes vigents en funció dels dies i metres lineals autoritzats, segons s’indica en l'article 6 de les bases de la convocatòria.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Promoció de la Ciutat
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Comerç
 • Termini màxim de resolució: El resultat de la convocatòria es notificarà als interessats per mitjans electrònics llevat que els interessats que no estan obligats a rebre notificacions electròniques hagin indicat en la seva sol·licitud un altre mitjà de notificació així com també es publicarà a la pàgina web municipal www.manresa.cat
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimatoris
 • Última revisió: 26/09/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El mateix interessat
 • Representant: Aquell que acrediti la legal representació de l'interessat
 • Autoritzat/da: Aquell que presenti la sol·licitud autoritzat per l'interessat

Requisits

 • Estar donats d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents en el cens d'obligats tributaris, i al règim de la Seguretat Social que els correspongui
 • Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques aplicables als productes que tinguin en venda
 • Disposar de la corresponent targeta de transport, en els casos que sigui precís
 • Tenir la formació exigible en matèria d'higiene alimentària i manipulació d'aliments
 • Estar al corrent de pagament, en el moment de presentar la sol·licitud, de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Manresa, la Seguretaqt Social i l'Agència Tributària
 • No seran admeses aquelles persones que, havent participat en alguna edició anterior, se'ls hagués revocat la llicència per incompliment de les condicions de la mateixa o del règim disciplinari

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC). Plaça Major, 1 bx
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 8.30h a 18.00h; divendres de 8.30h a 15.00h

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet
  Horari: 24 hores

Documentació a aportar

 • Instància segons model oficial de l'Ajuntament de Manresa (ANNEX II)
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o NIE del/de la sol·licitant o persona que legalment el/la representi. En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del NIF i de l'escriptura de constitució
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Pòlissa de responsabilitat civil.
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Declaració responsable segons model oficial de l'Ajuntament de Manresa (ANNEX III)
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Documentació a aportar per a l'acreditació dels criteris de valoració. Per acreditar el compliment dels criteris de valoració els sol·licitants hauran d'aportar, si s'escau els documents que es relaciones a les bases d'aquesta convocatòria
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Rebut de pagament vigent de la pòlissa de responsabilitat civil
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, i i el RD 1373/2009, de 28 d’agost (reglament).
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis.
 • Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament de llicències temporals d'ús privatiu de la via pública per instal·lació de parades a la Fira de Sant Andreu 2017

Més informació

 • Telèfon: 938782428 / 938782426: De dilluns a divendres de 8.30h a 15.00h
 • E-mail: firestradicionals@ajmanresa.cat: De dilluns a divendres de 8.30h a 15.00h
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC): De dilluns a dijous de 8.30h a 18.00h i divendres de 8.30h a 15.00h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat