Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comunicació previa d'obres i instal.lacions a la via pública

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament per realitzar obres o instal.lacions al domini públic que, per la seva escasasa entitat , no requereixen de llicència urbanística prèvia (LLI.URB).
  Estan subjectes al régim de comunicació prèvia qualsevol obra de cales,rases o instal·lacions situades en el domini públic, de fins a 3 m2 de superficie i fins a 3 m.l. de longitud (veure article 12 de l'ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en el domini públic (OOIS).
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de l'OAC. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
  Quan el titular de l'actuació és una PERSONA JURÍDICA és OBLIGATORI presentar la comunicació TELEMÀTICAMENT, a través del web de l'Ajuntament :
  http://manresa.cat/web/oficinavirtual/arbre.
 • Cost del servei: El que resulti de l'aplicació de l'ordenança fiscal núm.10, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques.

  Altres tributs que són d'aplicació :
  - Impost sobre construccions,instal·lacions i obres-ICIO (O.F.núm.3), per a l'execució de les obres.
  - Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (O.F. núms. 18 i 23).

  Es poden consultar les ordenances fiscals a :
  ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Termini màxim de resolució: Si en el termini màxim de QUINZE DIES, a comptar des de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no ha manifestat, de manera motivada, la seva disconformitat,l'actuació comunicada RESTA LEGITIMADA i ES POT EXECUITAR, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable,urbanística i reguladora de l'ús del domini públic municipal.
  Dins d'aquest termini l'Ajuntament podrà requerir al titular de l'actuació als efectes següents :
  - perquè subsani deficipencies observades en la documentació prsentada.
  - perquè les obres s'hagin de tramitar mitjançant un altre procediment.
  - per establir determinades condicions específiques per a la seva execució.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Tranascorregut el termini de QUINZE DIES sense que l'Ajuntament hagi notificat cap requeriment al titular de l'actuació, aquesta RESTARÀ LEGITIMADA I ÉS PODRÀ INICIAR LA SEVA EXECUCIÓ, sempre i quan sigui conforme amb la normativa aplicable, urbanística i reguladora de l'ús del domini públic municipal.
  En cap cas es podrà conmsiderar legitimada l'actuació , si aquesta NO ES CONFORME AMB LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE.
 • Última revisió: 27/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Empreses titulars de les xarxes de subministrament d'aigua,llum,gas, i telefonía
 • Interessat/da: Promotors i propietaris d'edificis i construccions,per a realitzar la connexió i escomesa amb les xarxes generals de serveis
 • Interessat/da: Empreses operadores de telecomunicacions
 • Representant: Es pot actuar a través de representant legal, acreditant la representació

Requisits

 • S'ha de comunicar mitjançant formulari oficial que figuras a l'annex 2 de l'OOIS.Es pot baixar del web http://www.ajmanresa.cat
 • Satisfer la taxa per l'atorgament de llicència urbanística, dins dels 10 dies següents al de la comunicació
 • Constituir l'aval de runes dins dels 10 die ssegüents a la comunicació (excepte si ja s'ha constituït una garantia general per a totes les obres)
 • Disposar d'un Pla de Seguretat i Salut (PSS) genèric de la companyia titular de la companyia titular de la instal·lació.
 • Disposar d'un Pla de mobilitat
 • Si el sol·licitant és un promotor o propietari,haurà de disposar d'un conveni o acord amb la companyia titular del servei,que prevegi la reversió de la titularitat de la xarxa a favor de la companyia.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1 (només per a PERSONES FÍSIQUES)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • Obligatori quant el titular de l'actuació és una PERSONA JURÍDICA,a través de la seu virtual http://www.ajmanresa.cat/seu
  Mitjà: Internet

 • A qualsevol oficina de correus (només per A PERSONES FÍSIQUES)
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Plànol de situació i emplaçament
  Obligatori
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Breu memòria descriptiva de les obres
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: No

 • Pla de Mobilitat
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: No

 • Pressupost
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en el domini públic - OOIS (aprovació definitiva publicada al BOP del 25/02/2015).
 • Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU), aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
 • Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU), aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
 • Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • Text refós de la Llei reguladora de la residus, aprovat pel Decret 1/2009, de 21 de juliol.
 • Decret 89/2010, de 29 de juny,pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)

Més informació

 • OAC - OAE: De dilluns a divendres de 9 a 20h.
 • Telèfon 010:
 • http://www.manresa.cat:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat