Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència de parcel.lació i segregació

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Es la llicència que es requereix per agrupar, dividir o subdividir terrenys en sòl urbà o urbanitzable programat amb Pla Parcial aprovat. En cap cas en sòl no urbanitzable.
  També és requisit indispensable per tal de formalitzar la divisió horitzontal d'una finca existent, és a dir passar de propietat vertical a propietat horitzontal.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és d'UN MES, article 52 de l'Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: D'acord amb l'ordenança citada al punt anterior, transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol.licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.

  L’ORDENANÇA QUE REGULA AQUEST PROCEDIMENT NO POT CONTRADIR EL QUE ESTABLEIX EL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. EN VIGOR DES DEL DIA 4 DE JUNY DE 2014.
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El propietari de l'immoble.
 • Representant: També ho pot demanar el representant atoritzat del propietari de l'immoble.

Requisits

 • S'ha de demanar mitjançant l'imprès oficial de l'Ajuntament i s'hi ha d'adjuntar la documentació que s’enumera a l’article 15.2 de l’Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres:
 • a) Justificació registral (Nota simple o certificació del Registre de la propietat), on consti la descripció de la finca o finques inicials, i de la seva superficie.
 • b) Plànol d’emplaçament E/1:2000 que determini la localització de la finca o finques a què es refereix la sol.licitud amb referència a les determinacions de planejament vinculant.
 • c) Memoria justificativa de la operació amb decripció final de les parcel.les resultants.
 • d) Quadre de superficies de les parcel.les resultants.
 • e) Justificació tècnica de l’adequació de la parcel.lació propasada a les determinacions del planejament vigent aplicable.
 • f) Plànol o plànols de parcel.lació a escala adecuada (E/1:500) acotat i amb indicació de les superfícies de les parcel.les resultants també referides a les determinacions del planejament vinculant (qualificació urbanística dels lots i si s’escau, els terrenys destinats o reservats per a sistemas generals o locals).
 • Quan el que es vol fer és una divisió horitzontal, cal afegir com a documentació complementària:
 • a) Justificació registral (Nota simple o certificació del Registre de la propietat), on consti la descripció de la finca o finques inicials, i de la seva superficie, sobre la que es planteja l’operació.
 • b) Plànol d’emplaçament E/1:2000 que determini la localització de la finca o finques a què es refereix la sol.licitud amb referència a les determinacions de planejament vinculant.
 • c) Memoria justificativa amb expressió del nombre d’entitats (habitatges, establiments o elements) finalment proposats, amb justificació de la seva adequació a les determinacions del planejament aplicable.
 • d) Quadre de les entitats resultants i de la seva superfície.
 • e) Els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d’entitats (habitatges) i de llur superficie i ús urbanístic.
 • f) En el cas d’habitatges, s’haurà de certificar (per tècnic competent) el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat, com a mínim dels exigibles per a segona ocupació (habitatge usat).
 • g) La proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa que es planteja.
 • h) Per a edificis en situació de volum disconforme, justificar la preexistència de la situació actual que es vol consolidar (abans del maig de 1997).
 • Per l’acompliment complet dels requisits necessaris veure el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En vigor des del dia 4 de juny de 2014.
 • Quan d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, el projecte autoritzat tingui la consideració de bàsic, s’ha de desenvolupar mitjançant el projecte d’execució corresponent que ha de definir l’obra íntegrament de conformitat amb aquesta legislació sectorial. Amb caràcter previ a l’execució de les obres, s’ha d’aportar a l’administració atorgant el projecte d’execució esmentat, que, tanmateix, podrà ser substituït per un informe subscrit per la direcció facultativa de les obres, acompanyat d’una certificació del corresponent Col.legi professional, sobre l’adequació i correspondència del projecte executiu al bàsic autoritzat.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus.
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Plànol d’emplaçament E/1:2000 que determini la localització de la finca o finques a què es refereix la sol·licitud. , amb la identificació cadastral.
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • L’ordenança que regula aquest procediment no pot contradir el que estableix el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En vigor des del dia 4 de juny de 2014.

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat