Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència de primera ocupació

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la llicència que es requereix per la primera utilització o ocupació parcial dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: La quota a ingresar varia en funció del nombre d'habitatges dels quals es vulgui obtenir la llicència. Consultar taxes a ordenança fiscal vigent.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini per atorgar la llicència urbanística per a la primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions és d’un mes.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: D'acord amb l'ordenança citada al punt anterior, transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol.licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.

  L’ORDENANÇA QUE REGULA AQUEST PROCEDIMENT NO POT CONTRADIR EL QUE ESTABLEIX EL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. EN VIGOR DES DEL DIA 4 DE JUNY DE 2014.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • S'ha de demanar mitjançant l'imprès oficial de l'Ajuntament i s'hi ha d'adjuntar:
 • - Certificat de final d'obres visat degudament pel/s col.legi/s professional/s
 • b) Que l’estat d’execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
 • c) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereixin mútuament de manera greu.
 • d) Altres que estableixin les ordenances municipals de l’edificació, si s’escau.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Imprès de sol·licitud normalitzat degudament emplenat.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
 • DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Més informació

 • Telefonar al 010.: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat