Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència d'obres i instal·lacions a la via pública.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Llicència per a la realització d'obres en el domini públic, amb motiu del desplegament, millora, ampliació, substitució,supressió, manteniment i conservació de les xarxes de subministrament de serveis públics (aigua,gas,electricitat,telefonia i telecomunicacions,clavegueram). Estan subjectes a llicència els actes següents :
  -cales superiors a 3 m2.
  -Rases superiors a 3 m de longitud.
  -Retirada d'elements de l'Espai públic (suports,armaris,cabines i similars).
  -Treballs de subconductat que inclouen obra civil.
  -Desplegament,millores i reparacions de xarxes aèries o per façana que inclouen trasllats, modificacions o retirada de suports a la via pública.
  -Obres urbanitzadores o de caràctrer complementari o puntual,quan no estiguin incloses en projectes d'urbanització.
  No estan subjectes a llicència les obres d'urbanització o d'instal·lació de xarxes de serveis públics, quan figuren en plans o projectes d'urbanització degudament aprovats per l'Ajuntament.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de l'OAC. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
  Quan e sol·licitant és una PERSONA JURÍDICA, és OBLIGATORI presentar la sol·licitrud TELEMÀTICAMENT, a travès del web de l'Ajuntament :
  http://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/arbre.
 • Cost del servei: El que resulti de l'aplicació de l'Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques .

  Altres tributs que són d'aplicació :
  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F.núm3), per a l'execució de les obres.
  Taxes per a l'utilització privativa o aprofitamenmt especial del domini públic (O.F. núms. 18 i 23)
  Es poden consultar les ordenances fiscals a: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és de VINT DIES, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de llicència, d'acord amb l'article 17.6 de l'Ordenança d'obres, instal·lacions i serveis en el domini públic (OOIS).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de VINT DIES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol•licitud ha estat denegada.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Empreses titulars de les xarxes de subministrament d'aigua,llum,gas i telefonia
 • Interessat/da: Promotors i propietaris d'edificis i construccions,per a a realitzar la connexió i escomesa amb la xarxa general
 • Interessat/da: Empreses operadores de telecomunicacions
 • Representant: Es pot actuar a través de representant legal, acreditant la representació

Requisits

 • S'ha de sol·licitar mitjançant el model oficial de sol·lioitud que figura a l'Annex 2 de l'ordenança. Es pot baixar del web www.ajmanresa.cat.
 • Satisfer la Taxa per l'atorgament de llicència urbanística, dins dels 10 dies següents a la sol·licitud.
 • Constituïr aval de runes dins dels 10 dies següents a la sol·licitud de la llicència ( excepte si ja s'ha constituït garantia general per a totes les obres)
 • Elaborar un Pla de seguretat i Salut (PSS). Per a obres que no requereixen Projecte serà suficient el PSS genèric de la companyia titular de la instal·lació.
 • Disposar d'un Pla de Mobilitat.
 • Si el sol·licitant és un promotor o propietari , haurà de disposar d'un conveni o acord amb la companyia titular del servei,que prevegi la reversió de la titularitat de la xarxa a favor de la companyia.

Com es fa

 • Només per a PERSONES FÍSIQUES, a l'Oficina d'Activitat econòmica (OAE)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns a dijous de 8:30 a 18:00 h. Divendres de 8:30 a 15:00 h. De l'1/7 al 15/9, de 8:30 a 17:00 h i de 8:30 a 14:00 h, respectivament

 • Obligatori quan el sol·licitant és una PERSONA JURIDICA, a través de la seu virtual hhtp://www.ajmanresa.cat/seu
  Mitjà: Internet

 • Només per a PERSONES FÏSIQUES, a qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Plànol d'emplaçament (E/1:500)
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Plànols de plantes, alçats i seccions (E/1:100)
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Memòria tècnica
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Pressupost
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Pla de Mobilitat
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • Document "Ajustat" (en casos de xarxes elèctriques no executades per Endesa)
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en el domini públic -OOIS (BOP del 25/02/2015)
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Llei 3/2012, de 22 de febrer,de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres ,activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora dels residus.
 • Decret 89/2010, de 29 de juny,pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)

Més informació

 • Oficina d'Activitat econòmica: De dilluns a divendres de 9 a 20h
 • Telefonar al 010:
 • http://www.manresa.cat:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat