Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència d'enderroc

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Es considera enderroc la demolició de la totalitat o de part d'una edificació, instal.lació o obra.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: La taxa, segons l'ordenança fiscal número 10 epigraf 7, és de 318 euros. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és d'UN MES, article 52 de l'Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: D'acord amb l'ordenança citada al punt anterior, transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol•licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • S'ha de demanar mitjançant l'imprès oficial de l'Ajuntament i s'hi ha d'adjuntar la documentació que s’enumera a l’article 17.2 de l’Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres:
 • - 2 còpies visades del projecte tècnic
 • - Documentació annexa ocupació de via pública
 • - Nomenament d'un tècnic director aparellador o aquitecte (full del col•legi) que, a més a més, es comprometi a estar a peu d'obra mentre duri l'enderroc
 • - Estudi de seguretat i salut
 • - Compromís escrit que l’execució de l’enderroc es portarà a terme per persona o empresa competent.
 • - Declaració de la propietat conforme no hi ha estadants a la finca
 • - Assegurança de responsabilitat civil que es generés en l’execució de l’enderroc.
 • - Declaració de gestió de runes

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

Normativa

 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Més informació

 • Telefonar al 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat