Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència d'edificació

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la llicència que es requereix per a:
  • Obres de nova construcció, amb excepció d’aquelles construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
  • Obres de rehabilitació integral
  • Obres d’intervenció parcial en edificacions existents que suposin increment el nombre d’habitatges , que suposin una variació essencial en la composició general exterior, en la volumetria o en el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics del edifici .
  • Obres en edificis inclosos en catàleg o en ambients catalogats.
  • Modificacions substancials de projecte en obres amb llicencia:
  ¿ Que afectin els fonaments o els elements estructurals.
  ¿ Que suposin increment del volum o del sostre previstos en projecte
  ¿ Que modifiquin globalment algun dels elements comuns (instal•lacions ò serveis).
  ¿ Que suposin increment del nombre d'habitatges o locals previstos en projecte .
  ¿ Que que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
  ¿ Que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Informació del cost en funció de les característiques particulars, la superficie d'actuació és el paràmetre determinant. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és de DOS MESOS segons la legislació general (article 52 de l'Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: D'acord amb la norma citada al punt anterior, transcorregut el termini de DOS MESOS sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol.licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.

  L’ORDENANÇA QUE REGULA AQUEST PROCEDIMENT NO POT CONTRADIR EL QUE ESTABLEIX EL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. EN VIGOR DES DEL DIA 4 DE JUNY DE 2014.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.
 • Autoritzat/da:

Requisits

 • S'ha de demanar mitjançant l'imprès oficial de l'Ajuntament i s'hi ha d'adjuntar la documentació que s’enumera a l’article 18.2 de l’Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres:

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • PROJECTE TÈCNIC . 2 còpies. / SIGNAT promotor
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • FULL/ s ASSUMEIX Direcció facultativa.
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • JUSTIFICACIÓ LLICÈNCIA ACTIVITATS (si cal ) Ò SOL•LICITUD
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • QUESTIONARI D’EDIFICACIÓ I HABITATGE
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Per l’acompliment complet dels requisits necessaris veure el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En vigor des del dia 4 de juny de 2014.
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • L’ordenança que regula aquest procediment no pot contradir el que estableix el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En vigor des del dia 4 de juny de 2014.

Més informació

 • Telefonar al 010, Oficina d'Atenció a l'Activitat Econòmica.: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat