Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència de moviment de terres

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Es considera moviment de terres els desmunts, explanacions i terraplenats en terrenys privats.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és d'UN MES, article 52 de l'Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: D'acord amb l'ordenança citada al punt anterior, transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol.licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiqui adquirir facultats sobre el domini públic.n
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • S'ha de demanar mitjançant l'imprès oficial de l'Ajuntament i s'hi ha d'adjuntar la documentació que s’enumera a l’article 16 de l’Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres:
 • 1. Si l'obra a executar comporta variacions superiors a 1 metre de la cota natural del terreny:
 • a) Projecte tècnic signat pel promotor i pel tècnic competent, visat pel corresponent col.legi professional
 • b) Plànol d'emplaçament E /1:2000 que determini la localització de la finca o finques a què es refereix la sol•licitud.
 • c) Plànol topogràfic E/1:500 dels terrenys a què es refereix la sol•licitud, amb cotes, edificacions o arbrat existent i la situació respecte als espais públics i a les finques veïnes que puguin resultar afectades.
 • d) Plànol dels perfils o seccions necessaris per apreciar el volum i característiques de l'obra a fer.
 • e) Documentació annexa d’ocupació de via pública, si s’escau.
 • f) Descripció tècnica referida als treballs a realitzar amb indicació del pressupost d’execució del material.
 • g) Justificació de la gestió de les runes segons l’Ordenança municipal corresponent.
 • h) Nomenament del tècnic director de l’execució d’obres.
 • i) Estudi de Seguretat i Salut.
 • 2. Si l’objecte de la llicència no suposa variacions superiors a 1m de la cota natural del terreny :
 • a)Planol d’emplaçament (E/1:2000) que determini la localització de la finca o finques a què es refereix la sol.licitud.
 • b)Plànol dels perfils o seccions necessàris per apreciar el volum i característiques de l’obra a realitzar
 • c)Descripció tècnica referida als treballs a realitzar amb indicació del pressupost d’execució material
 • d)Justificació de la gestió de les runes segons l’Ordenança municipal corresponent
 • e) Documentació annexa d’ocupació de via pública, si s’escau
 • 3. En obres importants, es pot exigir justificar la contractació d'una empresa competent per a l'execució dels treballs.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

Normativa

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Més informació

 • Telefonar a 010: De dilluns a divendres de 9 a 14h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat