Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comunicació previa d'obres i instal.lacions

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament per executar, en Sòl Urbà, obres o instal.lacions d'escassa entitat, que no afectin edificis o elements catalogats ni l'aspecte exterior d'edificis situats en ambients catalogats, segons les condicions establertes a l'ordenança corresponent. Aquestes actuacions són:
  1. En edificacions:
  - Qualsevol obra interior, excepte les que afectin elements estructurals, (parets, pilars, jàsseres, forjats); comportin canvi d'ús o modifiquin les condicions d'habitabilitat.
  - Arranjament de façanes, voladissos i/o canvis en l'aspecte exterior, sense afectació d'elements estructurals.
  - Col.locació de marquesines, tendals, rètols i altres elements publicitaris, sense incidències estructurals i sempre que no modifiquin la configuració arquitectònica de l'edifici.
  - Reparacions no estructurals de cobertes i terrats
  2. En terrenys públics o privats:
  - Tancaments en sòl urbà o urbanitzable
  - Treballs de neteja, desbrossament i jardineria, excepte que comportin destrucció de jardins existents o tala d'arbres.
  - Tanques d'obra.
  - Casetes d'obra, sitges de ciment i instal.lacions similars.
  - Bastides
 • Quan es fa?: Com a mínim, un mes abans de l'inici de l'obra. El termini per començar i acabar les obres és de 6 mesos. Si transcorre el temrini sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada està inhabilitada per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presnetar una nova comunicació prèvia d'obres.
 • Cost del servei: Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Urbanisme
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: Atès que el règim aplicable és el de comunicació, no hi haurà resolució expressa. Si en el termini d'un mes a comptar des de la presentació de la comunicació l'Ajuntament no manifesta de forma motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa. En cas que la comunicació presenti deficiències esmenables, aquestes seran degudament comunicades, i el termini restarà suspès mentre no s'esmenin.

  En el cas de tractar-se d'obres o instal.lacions en sòl no urbanitzable, caldrà demanar llicència.

  En el cas de tractar-se d'edificis fora d'ordenació, caldrà esperar a rebre resolució expressa.
 • Última revisió: 13/11/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot comunicar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF i signatura.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant degudament acreditat.

Requisits

 • S'ha de comunicar mitjançant l'imprès oficial de l'Ajuntament i s'hi ha d'adjuntar la documentació que s’enumera a l’article 8 de l’Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia.
 • a) Plànol de situació i emplaçament.
 • b) Breu memòria descriptiva de les obres.
 • c) Fotografies (quan s'afecti l'aspecte exterior de les edificacions).
 • d) Pressupost.
 • e) Justificació de la llicència municipal d'activitats o indicació de l'activitat relacionada (si escau)
 • f) Quan l’obra impliqui l’ocupació del domini públic caldrà complementar la documentació gràfica amb les indicacions necessàries per garantir la circulació segura de persones i màquines, i sol·licitar i obtenir l'autorització corresponent per a l'ocupació de la via pública
 • g) La comunicació no tindrà cap efecte i es tindrà per no presentada si no es paga la taxa que està establerta a l'Ordenança fiscal corresponent.
 • h) En el cas de bastides, caldrà la intervenció d'una persona tècnica competent que garanteixi les mesures d'estabilitat i de seguretat tant pel personal de l'obra com la dels vianants que passen per la via pública, en la instal.lació d'aquests elements estructurals auxiliars, a partir d'una alçada assimilable a una planta baixa o superior als 5 metres. A les estructures d'una alçada inferior, serà el propi promotor o constructor qui haurà de garantir lefectivitat d'aquestes mesures.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • Per qualsevol dels altres mitjans previstos legalment
  Mitjà: Presencialment

 • Al portal de tràmits de la web municipal www.manresa.catEn cas de persones jurídiques i professionals que actuïn com a tals, és obligatori tramitar la sol·licitud telemàticament
  Mitjà: Internet

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud signada electrònicament
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • -Plànol de situació i emplaçament
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • -Breu memòria descriptiva de les obres
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • -Fotografies (quan s'afecti l'aspecte exterior de les edificacions)
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • -Justificació de la llicència municipal d'activitats (si s'escau)
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • - Quan l’obra impliqui l’ocupació del domini públic caldrà complementar la documentació gràfica amb les indicacions necessàries per garantir la circulació segura de persones i màquines.
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Còpia del DNI del sol·licitant, o del representant legal
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • En cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució i poders
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació previa (i modificacions posteriors).
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Més informació

 • Telefonar a l'Oficina d'Atenció d'Activitat Econòmica: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • 010: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
 • Consultar taxes a::
 • https://www.ajmanresa.cat/web/contingut.php?id_menu=110&parent=82&area=2:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat