Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Parcel.les sobreres

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Les parcel.les sobreres, son porcions de terreny propietat dels ens locals que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no son susceptibles d'ús adequat. Aquest procediment té per objecte gestionar aquest tipus de sòl. Aquestes porcions sobreres, poden ser alienades per venda directa al propietari o propietaris confrontants o permutades.
 • Quan es fa?: Tots els dies hàbils. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona interessada, en resulti necessari. Sempre que siguin propietaris de sòl confrontants.
  En horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) a la Plaça Major número 1. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 19 hores, durant el mes d'agost, de 9 a 14 hores.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: Sis mesos.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: L'Alcalde n'acorda l'alienació. Cal la formalització en escriptura pública de la venda i el registre públic de la transacció.
 • Última revisió: 12/05/2014

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Els propietaris de sòl confrontants i que estiguin legalment interessats en aquest tipus de parcel.les.
 • Representant:

Requisits

 • Ser propietari de sòl confrontant amb la parcel.la sobrera i aceptar expressament el valor de venda de la parcel.la corresponent al de la taxació pericial efectuada.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus.
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Document que l'acrediti com a propietari legítim del terreny confrontat.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions públiques.
 • Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions públiques.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions de Catalunya.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de els Hisendes locals.
 • Codi Civil.

Més informació

 • Al 010 si truqueu des de Manresa amb telèfon fix, o bé al 93 878 23 01 si truqueu de fora de Manresa:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat