Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol.licitud d'inscripció o cancel.lació al Registre Municipal d'Unions Estables no matrimonials de parella.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aquest tràmit té per objecte inscriure o cancel.lar en el Registre conegut com a Registre de Parelles de Fet les unions voluntàries de parella que reuneixin els requisits reglamentaris.
 • Quan es fa?: Els dos membres de la parella poden sol.licitar la inscripció en aquest Registre quan ho considerin oportú.
  Les anotacions que facin referència a la cancel.lació d'una unió de convivència no matrimonial, per qualsevol de les causes previstes a l’article 234.4 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família podran practicar-se a instància d’un sol membre de la parella.
 • Cost del servei: 101 euros
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: 3 mesos, a comptar des de la data de recepció de la sol.licitud.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol.licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP.
 • Nivell d'adaptació a la llei 11/2007: Mitjà
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Persones d'ambdós sexes que voluntàriament hagin constituït una unió de convivència no matrimonial.

Requisits

 • a) Ser majors d’edat o menors emancipats.
 • b) No haver estar declarats incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
 • c) No estar relacionades per parentiu en línia recta o línia col.lateral fins al segon grau.
 • d) Estar empadronats en el municipi de Manresa amb un termini mínim de sis mesos anteriors a la data de la sol•licitud d’inscripció al Registre.
 • e) No estar casats o estar separats de fet.
 • f) No conviure en parella amb una tercera persona.
 • g) No constar inscrits com a integrants d’una altra unió estable no matrimonial en cap registre de característiques.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol.licitud d'inscripció
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Declaració responsable
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Sol.licitud de cancel.lació
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI dels dos membres de la parella
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Llei 10/1998, de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya, d'Unions estables de parella.
 • Reglament regulador del Registre d'unions estables no matrimonials de parella de l'Ajuntament de Manresa. Ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments

Més informació

 • Secretaria General (Pl. Major, 1, 1a. planta): De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat