Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol.licitud de documentació per part dels Grups Municipals

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Regulació del dret d'accés dels regidors i regidores a l'obtenció de documentació i informació municipals, en els casos en què no es tracti de documentació de lliure accés.
 • Quan es fa?: Quan el membre de la Corporació necessiti antecedents, dades o informació que obrin en poder de la Corporació i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció.
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: 4 dies a comptar des de la data de recepció de la sol.licitud.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: S'entendrà estimada la petició per silenci administratiu.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Regidors i regidores de l'Ajuntament de Manresa
 • Representant:

Requisits

 • Ser regidor o regidora de l'Ajuntament de Manresa
 • La documentació sol.licitada ha de ser necessària per al desenvolupament de la seva funció

Com es fa

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

 • mauguets@ajmanresa.cat
  Mitjà: Correu electrònic

 • A qualsevol oficina de correus, a l'adreça pl. Major 1, 1a planta
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2'abril, reguladora de les bases de règim local (art. 77)
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (art. 14, 15 i 16)
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (art. 164)
 • Reglament orgànic municipal (art. 41)

Més informació

 • Oficina d'Atenció i Informació Ciutadana (OIAC) Plaça Major 1, baixos: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. De 1 de juliol a 15 de setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • Unitat de Registre i Actes (Pl. Major, 1, planta 1a). Tel. 938782419: De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat