Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa de l'1 de juliol de 2019

25/06/2019

 

Resolució 

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

-    Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que durant els trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que calguin a fi d’adoptar les mesures necessàries de caràcter organitzatiu.

 

-    Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

-    Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

 

-    Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre

 

-    Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 10, amb caràcter extraordinari, per al dia 1 de juliol de 2019, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

 

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7769, de 21 de juny de 2019, sobre constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de l’Alcaldia.

2. Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 7770, de 21 de juny de 2019, sobre nomenament de tinents d'alcalde.

3. Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7787, de 21 de juny de 2019, sobre nomenament de regidors i regidores delegats/des i delegació de competències.

4. Donar compte de la constitució dels grups municipals de l’Ajuntament de Manresa.

5. Proposta sobre establiment, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

6. Proposta sobre creació, si escau, de la Junta de Portaveus, designació dels seus membres i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

7. Proposta sobre creació, si escau, de les Comissions Informatives de caràcter permanent i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

 

8. Proposta sobre delegació, si escau, de competències del Ple en la Junta de Govern Local i en l’alcalde.

 

9. Proposta sobre aprovació, si escau, del règim de retribucions  i dedicació dels membres de la Corporació, i règim d’indemnitzacions i dietes de la resta de membres corporatius, així com indemnitzacions econòmiques als grups polítics municipals.

 

10. Proposta sobre determinació, si escau, del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

 

11. Proposta sobre designació, si escau, de representants de la Corporació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

 

 

 

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat