Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local de 17 d'abril de 2018

16/04/2018

 

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple de 30 de juny de 2015, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 20 per al dia 17 d’abril de 2018,  a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

Ordre del dia

  

1.         Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 14, que va tenir lloc el dia 13 de març de 2018.

 

2.         Àrea de Territori

 

2.1       Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

 

2.1.1    Aprovar, si escau, la revisió de tarifes del contracte de concessió administrativa de construcció i explotació d’un aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la plaça Porxada (2018).

 

2.1.2    Aprovar, si escau, la sisena revisió de preus de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa.

 

3.         Àrea de Promoció de la Ciutat

 

3.1       Regidoria delegada de Comerç i Mercats

 

3.1.1    Aprovar, si escau, la declaració de licitació deserta dels contractes de concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 7-8, 9-10, 27-28 i 35-36.

 

3.1.2    Aprovar, si escau, la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 39-40.

 

3.1.3    Aprovar, si escau, la declaració de licitació deserta del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 88-89-90.

 

4.         Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

4.1       Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

 

4.1.1    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 1/2018).

 

4.1.2    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 2/2018).

 

4.1.3    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 3/2018).

 

4.1.4    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 4/2018).

  

5.         Àrea d’Hisenda i Governació

 

5.1       Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1    Aprovar, si escau, la cessió d’ús de tres porcions d’una finca rústega de titularitat municipal situada a la plana de Cal Cucas, de Manresa, a favor de la Fundació Ampans.

 

6.         Assumptes sobrevinguts

  

7.         Precs, preguntes i interpel·lacions

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat