Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament del dia 15 de març de 2018

13/03/2018

 

Resolució


Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals


  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 3, amb caràcter ordinari, per al dia 15 de març de 2018, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 2/2018, del dia 15 de febrer de 2018.

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1273, de 13 de febrer de 2018, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, en la Presidència de les Juntes de Govern Local del dia 13 de febrer de 2018, reservada i pública.

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1526, de 16 de febrer de 2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’obra civil derivats de la fuita de gas en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi.

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1527, de 16 de febrer de 2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’instal·lació del tub de gas derivats de la fuita en el tub d’alimentació de la instal·lació de calefacció i cuina de l’escola Sant Ignasi.

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1623, de 20 de febrer de 2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs arran de la filtració d’aigües brutes al carrer Galceran Andreu, núm. 4 i 6, de Manresa.

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1953, de 28 de febrer de 2018, sobre activació del Pla d’Emergència de Nevades, amb efectes de les 6.30 h del dia 28 de febrer.

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2012, d’1 de març de 2018,  sobre desactivació del Pla d’Emergència de Nevades, amb efectes de les 17.30 h del dia 28 de febrer.

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2193, de 6 de març de 2018, sobre modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda i Governació.

 

2.8.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació a l’execució del Pla d’Ajust a tancament del 4t trimestre de 2017.

 

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom d’Irene Polo Roig al vial perpendicular a l’Avinguda de Pirelli, entre el camí de Rajadell i el carrer de Monistrolet.

 

 

4.         ÀREA DE TERRITORI

 

4.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Manresa. Oratori de La Cova.

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acord exprés d’atribució de la condició d’administració actuant al Consorci Urbanístic L’Agulla, per a la tramitació de l’aprovació de la modificació del Pla Parcial de delimitació del sector del Parc Tecnològic del Bages i de les figures de gestió urbanística que se’n derivin.

 

 

5.         ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

5.1       REGIDORIA DELEGADA D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud de participació de l’Ajuntament de Manresa, en qualitat d’entitat col.laboradora, a l’Associació “Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”.

 

 

6.         ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

6.1       Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants municipals al Consell Escolar de l’Institut Manresa Sis.

 

6.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la gestió de residus per a contractar, amb caràcter urgent, un tècnic de suport al Projecte europeu UrbanWINS.

 

6.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la substitució d’un membre del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manresa.

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC i DM en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

 

7.2.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.

 

7.3.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC i DM per a la llibertat dels presos polítics.

 

7.4.-     Proposició del Grup Municipal de la CUP per canviar el nom de la Plaça Espanya.

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 7, 8, 10 i 11, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 5, del dia 23 de gener de 2018.

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat