Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament del 15 de febrer del 2018

13/02/2018

 

Resolució

Valentí JunyentTorras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 2, amb caràcter ordinari, per al dia 15 de febrer de 2018, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 1/2018, del dia 25 de gener de 2018.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 593, de 26 de gener de 2018, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018, dins del Pressupost prorrogat vigent.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 776, de 2 de febrer de 2018, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, els dies 3 i 4 de febrer de 2018.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 996, de 7 de febrer de 2018, sobre aprovació del Protocol d’Actuació de Carnestoltes Infantil 2018, del dia 11 de febrer de 2018.-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1199, de 9 de febrer de 2018, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’enderroc dels edificis situats al carrer Barreres núm. 17, 19, 21 i 23 de Manresa.-

 

 

3.         ÀREA DE TERRITORI

 

3.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Urbanístic de Camins de Manresa.-

 

 

4.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

4.1       Regidoria delegada de Cultura i Joventut

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la convalidació de l’acord d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de la concessió del premi Pare Ignasi Puig i Simon per a l’any 2017, per un import de 1.500€.-

 

 

5.         ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

5.1       Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació puntual de l’Organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa.-

 

6.         PROPOSICIONS

 

6.1.-     Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, C’s, DM i del regidor Miquel Davins Pey, per donar nom, de manera provisional, a un espai lliure de la ciutat situat entre els carrers d’Urgell i de la Mel.-

 

6.2.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CDC, C’s, DM i del regidor Miquel Davins Pey, per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.-

 

6.3.-     Proposició del Grup Municipal de C’s, sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la campanya “Recicla Vidrio por ellas”.

 

 

7.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

8.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

9.-        Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 3, 4 i 6, que corresponen a les sessions dels dies 16, 23 i 30 de gener de 2018, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 59, del dia 19 de desembre de 2017.-

 

10.-      Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat