Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 13 de febrer de 2018

12/02/2018

 

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple de 30 de juny de 2015, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 9 per al dia 13 de febrer de 2018,  a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

 

Ordre del dia

 

 

1.         Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 5, que va tenir lloc el dia 23 de gener de 2018.

 

 

2.         Alcaldia

 

2.1.1    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 302, de 18 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.2    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 303, de 18 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 391/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

 

 2.1.3    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 508, de 24 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 389/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.4    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 509, de 24 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.5    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 510, de 24 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.6    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 511, de 24 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 396/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.7    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 512, de 24 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.8    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 513, de 24 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 398/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.9    Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 701, de 30 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 400/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.10  Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 702, de 30 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 403/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

2.1.11  Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 703, de 30 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.12  Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 743, de 31 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

 

2.1.13  Ratificar, si escau, la resolució de l’alcalde, núm. 744, de 31 de gener de 2018, relativa a la personació de l’Ajuntament com a part codemandada davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2017, interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.

           

 

3.         Àrea de Promoció de la Ciutat

 

3.1       Regidoria delegada de Comerç i Mercats

 

3.1.1    Aprovar, si escau, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, i de l’expedient de contractació per a l’arrendament del local comercial de propietat municipal, ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5, de Manresa

 

 

4.         Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

4.1       Regidoria delegada de Cultura

 

4.1.1    Aprovar, si escau, una addenda al conveni de dipòsit  de dotze pintures de l’artista Antoni Viladomat i Manalt, per ser exposades al Museu Comarcal de Manresa, subscrit entre el MNAC i l’ajuntament..

 

 

 

4.2       Regidoria delegada d’Esports

 

4.2.1    Aprovar, si escau, les tarifes de la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de l’Ateneu Les Bases, corresponents a l’exercici 2018.

 

 

 

5.         Assumptes sobrevinguts

 

 

 

6.         Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat