Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament del 16 de novembre del 2017

14/11/2017

 

Resolució

Valentí JunyentTorras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 13, amb caràcter ordinari, per al dia 16 de novembre de  2017, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1       Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 11 i 12, que corresponen a les sessions del Ple de la corporació dels dies 19 i 25 d’octubre de 2017, respectivament.

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1       Donar compte de la Resolució del l’alcalde, núm. 8990, 26 d’octubre de  2017, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2017, dins del Pressupost municipal vigent.

 

2.2       Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9290, de 6 de novembre  de 2017, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde el dia 7 de novembre de 2017.

 

2.3       Donar compte de l’informe d’homologació dels Plans d’Actuació Municipal del Correfoc i del Castell de Focs per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

 

2.4       Donar compte de la resolució del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de data 13 de novembre de 2017, sobre establiment de l’horari de funcionament de les Oficines del Registre General de Documents de l’Ajuntament de Manresa el dia 7 de desembre de 2017 i durant el període de Nadal i Reis 2017-2018.

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1       Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió plenària ordinària del mes de desembre de 2017.   

 

4.         ÀREA DE TERRITORI

 

4.1       Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

 

4.1.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial per import de 15.681,60 € en concepte de l’execució dels treballs de la 2a fase de reparació del paviment en mal estat dels laterals del primer tram del Passeig de Pere III.

 

 

5.         ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

5.1       Regidoria Delegada d’Ocupació  i Emprenedoria

 

5.1.1    Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

 

5.1.2    Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació d’empreses (5a edició).

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

 

6.1       Regidoria Delegada de Cultura i Joventut

 

6.1.1    Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la 12a edició del Premi de Fotografia “Memorial Modest Francisco”.

 

6.2       Regidoria Delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

 

6.2.1    Dictamen sobre aprovació, i escau, del conveni regulador de l’encàrrec de gestió de determinades activitats de protecció de la salut a favor de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

6.3       Regidoria Delegada d’Ensenyament i Universitats

 

6.3.1    Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de les llars d’infants municipals, curs 2017-2018.

 

 

7.         ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

7.1       Regidoria Delegada d’Hisenda i Organització

 

7.1.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament previst dins l’aplicació pressupostària 9128 63200 FEDER Manresa 2022-Edificis i altres construccions.

 

7.1.2    Dictamen sobre  aprovació inicial, si escau, de la modificació de les aplicacions pressupostàries 3343 48920 – Promoció Teatre, Música i Dansa i 23132 48920 - Cooperació Tercer Món, relatives a subvencions nominatives.

 

7.1.3    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de finançament previst en l’aplicació pressupostària 151.12.600.00 Gestió urbanística-Inversions en terrenys.

 

7.1.4    Dictamen sobre provació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2017, dins el pressupost municipal vigent.

 

7.1.5    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord plenari de 17 de novembre de 2016, de posada a disposició a favor de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament) d’un immoble de titularitat municipal, per a la construcció d’un equipament escolar (Escola Les Bases).

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1       Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del regidor Miquel Davins Pey en relació als consellers i conselleres infantils.

 

8.2       Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, PSC, C’s, DM i del regidor Miquel Davins Pey, en relació a les polítiques inclusives de Salut Mental a Manresa.

 

8.3       Proposició dels Grups Municipals de CDC, ERC, CUP, C’s, DM i del regidor Miquel Davins Pey sobre els comptadors telegestionables.

 

8.4       Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a la República i a les preses polítiques

 

 

9.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.       Donar compte de les resolucions dictadesper l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.

 

11.       Donar compte de les actes dela Junta de Govern Local amb caràcter  reservat núm. 46, 47, 49 i 50, que corresponen a les sessions dels dies 10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2017, i  de l’acta dela Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 43, del dia 19 de setembre de 2017.

 

12.       PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat