Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 14 de novembre de 2017

13/11/2017

 

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3. Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 53 per al dia 14 de novembre de 2017, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

 

 

 

Ordre del dia


1. Aprovació de l'acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 48, que va tenir lloc el dia 17 d’octubre de 2017.

 

2. Àrea de Territori

 

2.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

 

2.1.1 Aprovar, si escau, el plec de clàusules i l’expedient de contractació per a la cessió gratuïta d’un dret de superfície sobre una finca de propietat municipal ubicada a la Parada, amb destí a la construcció d’un equipament social, educatiu i ocupacional.

 

2.2 Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

 

2.2.1 Aprovar, si escau, la devolució de garantia del contracte d’obra que consisteix en l’execució del projecte de substitució de làmpades i equips de lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió per l’ajust dels nivells lumínics i la reducció de la potència elèctrica, en 2.151 punts de llum de l’enllumenat públic.

  

2.2.2 Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de subministrament de tres vehicles, tipus furgoneta, per al servei de projectes urbans i infraestructures territorials. 

  

3. Àrea de Promoció de la Ciutat

 

3.1 Regidoria delegada de Comerç i Mercats

 

3.1.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i de l’expedient de contractació per a la concessió administrativa d’ús privatiu de diverses unitats comercials del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa.

 

3.1.2 Aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa per a l’ús privatiu de la unitat comercial formada pel punts de venda 51, 52 i 53 del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa.

 

3.1.3 Aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa per a l’ús privatiu de la unitat comercial formada pel punts de venda 54, 55 i 56 del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa.

 

4. Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

 

4.1 Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

 

4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció d’expedient sancionador per la tinença d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 27/2017).

 

4.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció d’expedient sancionador per la tinença d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (Exp. SPU.SAN 37/2017).

 

4.1.3 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionador per la tinença d’un gos potencialment perillós sense llicència administrativa. (SPU.SAN 52/2017).

 

4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per infraccions en la tinença de gossos potencialment perillosos. (SPU.SAN 63/2017).

 

5. Àrea d’Hisenda i Governació


5.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

 

5.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...), situats en qualsevol altre indret del terme municipal i situats al centre històric.

 

5.1.2 Aprovar, si escau, d’una sol·licitud de bonificació del 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del centre històric.

  

5.1.3 Aprovar, si escau, de dues sol·licituds de bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres d’intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...), situats en qualsevol altre indret del terme municipal.

 

5.2  Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

 

5.2.1 Aprovar, si escau l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim de funcionari interí, amb l’activitat privada d’arquitecte tècnic.

 

5.2.2 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral, amb l’activitat privada per compte propi de professor i concertista.

 

5.2.3 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral fix, amb l’activitat pública de professora de l’escola de música de Callús.

 

6. Assumptes sobrevinguts

 

7. Precs, preguntes i interpel·lacions

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat