Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 18 de juliol de 2017

17/07/2017

 

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple de 30 de juny de 2015, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 36 per al dia 18 de juliol de 2017, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

Ordre del dia

 

1.         Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 30, que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2017.

 

 

2.1       Alcaldia presidència

 

2.1.1    Aprovar, si escau, la personació d’aquesta Administració davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a part demandada en el recurs contenciós administratiu 255/2017, interposat per IBORY FINZ, SA, contra l’acord del Ple de 30 de març de 2017, d’aprovació provisional del POUM.

 

3.         Àrea de Territori

 

3.1       Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

 

3.1.1    Aprovar, si escau, l’expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors i de l’obra de millora de diferents sectors d’enllumenat públic i instal·lacions semafòriques del municipi de Manresa (dividit en tres lots).

 

3.1.2    Aprovar, si escau, l’expedient de contractació del subministrament de tres (3) vehicles tipus furgoneta, mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini.

 

 

4.         Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

4.1       Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

 

4.1.1    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa (SPU.SAN 49/2017).
 

4.1.2    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença d’un gos potencialment perillós sense llicència administrativa. (SPU.SAN 50/2017).
 

4.1.3    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença d’un gos potencialment perillós sense llicència administrativa. (SPU.SAN 51/2017).
 

4.1.4    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per transmetre gossos potencialment perillosos a persones que no tenen la llicència administrativa, i per realitzar la seva criança sense disposar de registre de nucli zoològic. (SPU.SAN 52/2017).

 

5.         Àrea d’Hisenda i Governació

 

5.1       Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1    Aprovar, si escau, l’expedient de contractació, per concurs públic i procediment d’urgència, per a l’arrendament d’un local amb destí al servei d’acollida dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Manresa.

 

5.1.2    Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i del 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme municipal, o de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions del centre històric.

 

5.1.3    Aprovar, si escau, l’estimació parcial de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i del 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme municipal, o de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions del centre històric.

 

5.1.4    Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació.

 

5.1.5    Aprovar, si escau, l’estimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 19 de juliol de 2016, i concessió de la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles en qualsevol indret del terme municipal, en la part corresponent a la rehabilitació de façana.

 

5.1.6    Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 16 de febrer de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

5.1.7    Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 19 d’abril de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

5.1.8    Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 19 de juny de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

5.1.9    Aprovar, si escau, la desestimació del recurs presentat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 19 de juny de 2016, de desestimació de la sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

5.2      Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència


5.2.1    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament com a tècnica superior arquitecta, amb l’activitat privada de dissenyadora gràfica.

 

5.2.2    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament com a professor del Conservatori Municipal de Música, amb l’activitat privada de professor al Conservatori del Liceu.

 

5.2.3    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament com a professor del Conservatori Municipal de Música, amb l’activitat privada de músic.

 

5.2.4    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal en aquest Ajuntament com a professora del Conservatori Municipal de Música, amb l’activitat privada de professora a la Fundació Orfeó Català Palau de la Música.

 

6.         Assumptes sobrevinguts 
 

7.         Precs, preguntes i interpel·lacions

 

 

 

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat