Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Com quedarà

UN PROJECTE HISTÒRIC QUE ES FA REALITAT

 

La plaça de la Bonavista, a la confluència de les carreteres de Santpedor, Vic i Pont de Vilomara amb el passeig de Pere III, és un projecte des del 1932, i que tots els planejaments urbanístics anteriors han recollit, i la rotonda ja va ser introduïda en el Pla General de 1981.

L’execució, però, de la confluència d’aquest conjunt de vials urbans necessitava prèviament adquirir les propietats i enderrocar els edificis de l’illa delimitada per la carretera de Vic i els carrers Jacint Verdaguer i Bisbe Comes. Des dels anys 90 del segle XX es van anar adquirint –i enderrocant– una bona part dels edificacions de l’illa. Aquest fet va permetre urbanitzar de forma provisional una part de l’illa amb l’execució d’un espai de jocs infantils i amb la plantació d’arbrat.

Durant l’any 2016, l’Ajuntament ha adquirit una nova edificació de la zona que ha permès projectar una rotonda amb una geometria adequada per a l’enllaç de la carretera Santpedor amb el passeig de Pere III i amb les carreteres de Vic i el Pont de Vilomara. L’enderroc d’aquesta edificació és previst que s’executi a primers de l’any 2017.

La carretera de Santpedor, de la qual la Diputació de Barcelona era titular del seu tram urbà fins a la Bonavista, ha passat a ser municipal en virtut del “Conveni específic per al traspàs de la titularitat d’un tram de la carretera BV-4501 i per a l’execució del projecte constructiu de millora de la carretera BV-4501 des del pk 0+000 fins al pk 0+100”, signat el 12 de juny del 2015 entre l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. El present projecte, per tant, dóna compliment a l’acord sobre l’actuació proposada en aquell conveni.

EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ

a.  L’ordenació general de l’espai públic

L’ordenació de la cruïlla de la carretera de Santpedor amb el passeig de Pere III i les carreteres de Vic i el Pont de Vilomara es resol amb una rotonda que permetrà millorar, notablement, la circulació en aquest important nus viari de la ciutat. La compra de la finca del número 102 de la carretera de Vic permetrà executar una rotonda amb una geometria definitiva, centrada sobre l’eix de la carretera de Vic i l’eix format pel Passeig i la carretera del Pont de Vilomara, i permetrà afrontar finalment una qüestió urbanística que perdura des de fa dècades. El projecte substituirà el que es va aprovar en el mandat municipal anterior i presenta diversos avantatges, com ara la millor funcionalitat i més capacitat de la rotonda. Així doncs, la rotonda tindrà 26 metres de diàmetre interior i 46 de diàmetre exterior i una corona viària de 10 metres d’amplada.

Els passos de vianants, que seran semaforitzats, s’han situat propers a la rotonda per tal de reduir, substancialment, els itineraris de vianants al voltant de la cruïlla.

Per altra banda, el projecte incorpora, com a novetat, la reurbanització del gran triangle format per la carretera de Vic i Mossèn Jacint Verdaguer, eliminant el sistema viari actual, que quedarà obsolet, i la incorporació cap a la carretera de Vic per tal de guanyar un gran espai lliure per als vianants. Aquest nou espai s’ordenarà  com una nova plaça arbrada.

Pel que fa al carrer Jacint Verdaguer s’urbanitzarà entre la carretera de Vic i el carrer del Bisbe Comas. Serà un vial d’un sol carril de circulació i un franja que resoldrà tant la carrega i descàrrega per als comerços que hi donen front com aparcaments per a la zona. Pel què fa a les voreres, seran arbrades i passarà de tenir una amplada de 1’9 metres a una amplada de 5 metres a cadascun dels costats del carrer. Aquesta urbanització s’allargarà, en el futur, fins a la plaça Cots, convertint aquest vial en una nova porta d’entrada al Centre Històric.

Finalment el projecte també planteja una nova secció transversal per a la carretera Santpedor entre la Bonavista i el carrer Antoni Maria Claret. Així, es proposa una vorera més ampla i arbrada al costat oest del vial i una calçada de dos carrils per al doble sentit de circulació. La nova vorera passarà dels 1’8 metres actuals als 4 metres.

b.  Característiques de la urbanització

S’han aplicat característiques d’urbanització diferents en tres àmbits del projecte.

El primer àmbit correspon al del final del passeig Pere III i inclou, també el cercle central de la rotonda. En aquest àmbit s’utilitzarà el granit flamejat com a material d’urbanització a les vorades, els guals i les illetes de trobada del Passeig amb la rotonda. Un material que ja és utilitzat al Passeig.

El segon àmbit correspon a la urbanització dels espais situats al gran espai entre la carretera de Vic i el carrer Jacint Verdaguer. Aquest àmbit, delimitat amb peces de vorada de formigó, es preveu resoldre’l amb un paviment continu de formigó, raspallat i rentat a l’àcid, i amb tot-u artificial compactat.

El tercer àmbit correspon al conjunt d’espais de vorera que connecten amb els carrers perimetrals del projecte. En aquest àmbit s’utilitzaran vorades i guals de formigó i la vorera es pavimentarà amb panot de 20x20cm de 9 pastilles.

Les calçades que es preveuen executar de nou es pavimentaran amb aglomerat asfàltic. A la carretera de Vic, a excepció de l’espai de la rotonda, s’hi mantindrà l’actual paviment de formigó.

Els escocells de l’arbrat d’alineació previst a les voreres seran de formigó tipus Fiol. La resta d’escocells, els circulars, es realitzaran amb passamans d’acer galvanitzat de 10 mm de gruix formant un marc de 20 cm de cantell.

També hi ha prevista la instal·lació d’elements de mobiliari, com bancs i cadires, papereres, i es mantindrà la font existent.

c.   Es trasllada el parc infantil

El projecte també inclou el trasllat de l’actual parc infantil a la nova plaça. Un parc molt utilitzat pel barri i que l’associació de Veïns Vic-Remei va demanar de mantenir. Així doncs, es reubicarà la zona de jocs i es canviaran aquells que estiguin en mal estat.


d.  La senyalització

El projecte també inclou els senyals verticals de trànsit, la senyalització horitzontal i la senyalització orientativa urbana. També inclou la semaforització de tots els entroncaments amb la rotonda així com de la cruïlla entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Jacint Verdaguer. També s’ha previst la senyalització provisional ja que l’obra es en un mínim de tres fases.

e. 160 arbres per un nou pulmó verd per a la ciutat

El projecte ha fet un èmfasi especial en el tractament de la jardineria, aplicant criteris de sostenibilitat, per tal que la nova plaça esdevingui un autèntic pulmó verd de la ciutat.

Per una banda es mantindrà bona part de l’arbrat existent a l’espai entre el carrer Jacint Verdaguer i la carretera de Vic. Aquesta arbreda, que consta d’uns 42 arbres que es mantenen, està formada per freixes, pollancres, àlbers piramidals, antigues robínies i un castanyer.

Pel que fa a la nova vegetació es preveu la plantació de:

-86 lledoners formant línies paral·leles al carrer Jacint Verdaguer.

-21 pereres de flor a les voreres de la carretera de Santpedor.

-8 plàtans a les voreres perimetrals de la rotonda del costat del passeig de Pere III.

A l’illa circular de la rotonda, a banda de l’extensió d’un prat de gespa, s’hi trasplantarà la gran prunera de fulles vermelles existent en una de les actuals illetes. Una actuació que ja s’ha començat a preparar amb la poda de l’arbre, duta a terme fa pocs dies. També s’hi plantaran dos exemplars de freixes de fulla vermella.

Finalment, tant al voltant de la rotonda, com al seu centre, s’hi preveu delimitar diferents masses arbustives de flor, circulars o ondulants, formades per coixinets de monja que donaran color a la plaça.

f.   El pressupost d’urbanització

El pressupost per al projecte d’urbanització és de: 1.696.684,48 euros dels quals 1.580.000 euros seran aportats a través del conveni amb la Diputació de Barcelona i 116.684,48 provindran de recursos propis de l’Ajuntament.

UNA RENOVACIÓ A FONS DE LES XARXES DE CLAVEGUERAM I D’AIGUA

Aprofitant les obres d’urbanització Aigües de Manresa farà una important intervenció tant a la xarxa de clavegueram com a la xarxa d’aigua de tot el sector. La intervenció en la xarxa de clavegueram consisteix en racionalitzar el funcionament de la cruïlla de col·lectors existents i en renovar la xarxa actual més obsoleta, que amb la nova proposta també inclourà la del carrer Jacint Verdaguer.

Quant a la xarxa d’aigua potable es renovaran les canonades generals d’aigua potable que són de fibrociment. Aquestes canonades seran substituïdes per conductes de fosa, molt més duradors, així com algunes canonades de subministrament que se substituiran per tubs de polietilè. És previst reubicar dues escomeses de la xarxa de reg, amb el seu comptador, i d’instal·lar-ne tres més.

El pressupost d’Aigües de Manresa per a la millora tant de la xarxa de sanejament com per la xarxa d’aigua potable ascendeix a la quantitat de 635.606,03 euros.

LA XARXA DE REG I LA TELEGESTIÓ

La nova plaça comptarà amb un modern sistema de telegestió. Un sistema que ja s’ha implantat en altres punts de la ciutat com la plaça Prat de la Riba-avinguda dels Dolors-plaça de la Creu, i al parc de Sant Ignasi-Francesc Macià-Font dels Capellans. En aquest cas, s’inscriuria en l’eix format per Parc de Puigterrà-plaça Espanya-plaça Onze de Setembre-Bonavista. El sistema té l’avantatge de ser molt més eficient en la gestió i efectivitat del reg i en la reducció de la despesa d’aigua.

La xarxa de reg prevista per a l’arbrat i els tapissos arbustius és per degoteig. El reg de l’espai de gespa de l’illa de la rotonda és previst amb aspersió.

TERMINIS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Durant el primer trimestre es faran les obres d’enderroc de la finca del número 102 de la carretera de Vic. Les obres d’urbanització està previst que comencin a principis del segon trimestre del 2017 i el conjunt del projecte es preveu que s’executi en un període màxim de vuit mesos. L’execució de les obres es realitzarà amb diferents fases d’afectacions per garantir el pas del trànsit per la zona de la Bonavista.

Així mateix, caldrà garantir, en condicions de seguretat, l’accés de les persones als diferents habitatges i activitats existents i caldrà reduir al mínim possible les restriccions d’accés rodat a les finques amb placa de gual de vehicles vigent.

Pel que fa a la pavimentació dels vials, la capa de rodament dels paviments asfàltics és previst que sigui executada en cap de setmana o festius per minimitzar la incidència sobre el trànsit de la ciutat.


ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE

El tram inicial de la carretera Santpedor té una calçada de 8’90 metres i una vorera de 1’80 metres al seu costat oest i de 1’80 metres al costat est en el punt més estret.

La zona de la Bonavista -confluència de 6 vials urbans- presenta actualment una solució molt complexa com a cruïlla. Per una banda l’illa triangular formada per la carretera de Vic i els carrers Jacint Verdaguer i Bisbe Comes resolen parcialment l’arribada dels fluxos de la carretera del Pont de Vilomara i la Via de Sant Ignasi i, també, resol els girs a l’esquerra cap al passeig de Pere III, cap a la carretera de Santpedor i cap a la carretera de Vic sentit sud. A la banda del passeig de Pere III porcions d’illetes i espais molt confusos permeten la resta de moviments de la intersecció de la Bonavista.

Les dificultats i la disfuncionalitat del trànsit rodat  van acompanyades de la falta de continuïtats directes dels itineraris de vianants entre els diferents carrers.

De la situació actual de l’àmbit del projecte, cal esmentar també l’existència d’una porció urbanitzada provisionalment, amb arbrat i amb un espai delimitat de jocs infantils, de l’illa delimitada per ctra. de Vic i carrers Jacint Verdaguer i Bisbe Comes.

En l’àmbit del projecte, les infraestructures d’aigua i clavegueram presenten també deficiències destacables. El clavegueram presenta diversos trams en mal estat i, es fa necessari, racionalitzar-ne les seves interseccions. Les canonades de la xarxa d’aigua potable, en bona part, es troben al límit de l’obsolescència.

QUADRE RESUM


Àmbit d’intervenció i superfícies:

-Superfície total de la intervenció: 10.598 m² (àmbit projecte anterior: 5.225 m²)

-Calçades: 3.600 m²

-Voreres: 3.443 m²

-Zona verda:  és de 3025 m²

-Botó verd de la rotonda: 530 m²


Cost del projecte:

-Cost urbanització: 1.696.684,82 euros

-Cost infraestructura aigua i clavegueram: 635.602,03 euros

-Cost per metre quadrat: 220 euros/metre quadrat

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat