Indicadors Transparencia Internacional

L'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA) està elaborat per l'organització no governamental Transparency International España. www.transparencia.org.es i avalua els Ajuntaments a través de 80 indicadors, distribuïts en sis àrees: a) informació sobre la corporació municipal, b) relacions entre els ciutadans i la societat, c) transparència econòmic-financera, d) transparència en les contractaciosn i costos dels serveis, e) tranparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i mediambient, f) indicadors Llei de Transparència.

A - Transparència activa i informació sobre la Corporació Municipal

A.1 - Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'ajuntament

01 - Les dades biogràfiques de l'Alcalde/ssa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o els seus CV, així com les seves adreces electròniques. 02 - L'agenda institucional de l'Alcalde/ssa, amb indicació i detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per la seva proxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants) 03 - Es publica de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/ssa i la resta de càrrecs electes de l'Ajuntament 04 - La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions 05 - Les dades bàsiques de tots i cadascun d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex). 06 - La Relació de Llocs de treball (RLT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex). 07 - Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix. 08 - El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels alts càrrecs de l'Ajuntament.

A.2 - Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'ajuntament

09 - Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució i resultat o grau de consecució d'objectius obtingut. 10 - Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència. 11 - Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament. 12 - Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim de cadascun d'ells. 13 - La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics). 14 - L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats.

A.3 - Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials

15 - Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP). 16 - Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals. 17 - Les actes íntegres dels Plens Municipals. 18 - Els acords complets de les Juntes de Govern i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple. 19 - Els arxius d'audio (podcast) o dels videos de les sessions dels plens municipals. 20 - Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.). (Si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex). 21 - Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hi hagués, això es publicarà expressament a la web).

B - Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana

B.1 - Pàgina web de l'ajuntament i serveis municipals

22 - S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal. 23 - La web ( i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible. 24 - La web ( i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compte en la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincles. 25 - Es publica el catàleg general dels serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb l'adreça, els horaris d'atenció al públic i els enllaços a les seves pàgines web i/o adreçes de correu electrònic. 26 - Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a la disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica. 27 - Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/les mateixa/es. 28 - Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans. 29 - S'informa a la web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.

B.2 - Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà

30 - Es publiquen en la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions. 31 - Es contempla a la web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals. 32 - Existeix a la web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes Associacions. 33 - Existeixen a la web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'Ajuntament a les xarxes socials. 34 - Existeix i es publica a la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar activament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o uns altres). 35 - Existeixen i s'informa a la web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana. 36 - La web informa sobre les vies per la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.

C - Transparència economico-financera

C.1 - Informació comptable i pressupostària

37 - Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució. 38 - Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat. 39 - Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament a la web), i no puntuarà com a part de l'índex. 40 - L'indicador financer d'"Autonomia fiscal": Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Drets reconeguts nets totals
Nota: Les dades anuals es publiquen quan s'ha aprovat el compte general, habitualment al juny de l'any següent
41 - L'indicador financer de "Capacitat o necessitat de finançament" en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).
Nota: Les dades es publiquen quan s'ha aprovat la liquidació, habitualment al març de l'any següent
42 - L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).
Nota: Les dades anuals es publiquen quan s'ha aprovat el compte general, habitualment al juny de l'any següent.

C.2 - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

43 - Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).
Nota: Les dades anuals es publiquen quan s'ha aprovat el compte general, habitualment al juny de l'any següent
44 - Es publiquen els indicadors següents: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nombre d'habitants); i b) Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítols VI i VII)/Nombre d'habitants).
Nota: Les dades anuals es publiquen quan s'ha aprovat el compte general, habitualment al juny de l'any següent
45 - Es publica la informació sobre el "Terme mig de pagament a proveïdors" d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària. 46 - Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.
Nota: Les dades es publiquen quan s'ha aprovat la liquidació, habitualment al març de l'any següent
47 - Es publiquen els informes d'Auditoría de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal..
Nota: Les dades anuals es publiquen quan s'ha aprovat el compte general, habitualment al juny de l'any següent

D - Transparencia en contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis

D.1 - Contractacions

48 - Es publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes "no menors") realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en cadascun i la identitat dels adjudicataris. 49 - Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes "menors" realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). 50 - Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). 51 - S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació. 52 - Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per aquesta informació). 53 - Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. 54 - L'Ajuntament informa explícitament a la web de que publica els seus contractes a la "Plataforma de Contractació del Sector Públic" (PCSP) (directament o "per agregació" a la Plataforma de contractació autonòmica.

D.2 - Convenis, peticions de despeses i subvencions

55 - La relació dels convenis i encomandes de gestió subscrits, amb indicació de les parts signatàries, el seu objecte i si escau, les obligacions econòmiques convingudes. 56 - La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. 57 - Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.

D.3 - Proveïdors i costos dels serveis

58 - Es publica la relació i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament. 59 - Es publica informació sobre el "Cost efectiu" dels serveis prestats per l'Ajuntament (en base a la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014).

E - Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

E.1 - Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

60 - El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que el detallen. 61 - En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatives al medi ambient, així com els informes de seguiment de les mateixes; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament a la web). 62 - Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats. 63 - Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució. 64 - Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del Sòl del municipi.

E.2 - Informació sobre licitacions d'obres públiques

65 - Els projectes, els plecs de clàusules i els criteris de licitació de les obres públiques. 66 - Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes d'obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no els hi ha hagut s'indicarà expressament a la web). 67 - El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament. 68 - La relació de les empreses que han portat a terme les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

E.3 - Urbanisme i obres d'infraestructures

69 - Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució). 70 - Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau, les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.). 71 - Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran a la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).

F - Dret d'accés a la informació

F.1 - Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública

72 - La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés a aquest procediment administratiu. 73 - Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/a informació sobre els passos a seguir, horaris i condicions. 74 - Es posa a disposició a la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per formular sol·licituds d'accés a la informació pública. 75 - El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diferents formes d'identificació de l'interessat, tals com una adreça d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no requereixin de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals. 76 - El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/da, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació. 77 - Es facilita des de la web ( o si escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.

F.2 - Reclamacions i evaluació del dret d'accés a la informació pública

78 - Es difon d'una forma senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació. 79 - Està operativa i clarament visible a la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació. 80 - Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.
Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat