Govern obert i transparència

Barris i Acció Comunitària

Codi convocatòria Barris 2023


Objecte de la convocatòria: És objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes d'interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris de Manresa que es duguin a terme durant l'any 2023.

Qui ho pot demanar:

Les entitats veïnals de base territorial a nivell de barri inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

Com es pot demanar:

Per internet (és necessari tenir certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, el certificat digital del representant legal).

L'article 14, punt 2 a), Capítol I, Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, especifica que les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.

Documentació necessària:

-Guió Projecte 2023

-Certificat de representant legal de l'entitat (en cas de fer-ho amb el certificat digital de l'entitat no és necessari)

Important!!! Abans d'emplenar la sol.licitud telemàtica cal tenir l'annex emplenat per tal d'adjuntar-lo.

Quan es pot demanar  

El termini de presentació de sol.licituds s'obre el 23 de febrer de 2023 i finalitza el 31 de març de 2023.

Aspectes a tenir en compte:

- L'aportació municipal no serà més del 50% del cost del projecte.

- S'haurà de justificar per l'import total del projecte subvencionat.

- La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.

L'entitat ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l'hora de fer la sol·licitud, així com no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, General de subvencions

Obligacions específiques:

- Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat el logotip de l'Ajuntament de Manresa.

Consulteu la resta d'informació pel què fa a requisits, barems... a les bases específiques convocatòria 2023