Govern obert i transparència

Diversitat afectiva, sexual i de gènere

Codi convocatòria: LGTBI+ 1/2021

Objecte de la convocatòria: Té per objecte el foment de projectes i activitats que tinguin com a objectiu la prevenció i l’eradicació de la LGTBIfòbia, la compensació de dèficits de suport social ide situacions de vulnerabilitat relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la promoció de polítiques d’igualtat i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l’any 2021.

Modificació del termini de realització de l’activitat com a conseqüència de l’Estat d’alarma decretat pel RD 926/2020, de 26 d’octubre i prorrogat pel RD 956/2020, de 3 de novembre:  Els projectes que es presentin podran proposar estendre el termini de realització de les activitats durant l’any 2022 fins un màxim de temps equivalent a la durada de l’estat d’alarma decretat pel RD 926/2020 quan, a les mateixes sol·licituds, es justifiqui que s’han vist especialment afectats o que siguin especialment relatius o pal·liïn conseqüències derivades de la pandèmia generada pel Covid19.

Quan es pot demanar

Des del 23 de juny fins al 16 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Qui ho pot demanar

- Les entitats han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

- També ho poden demanar els grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Manresa.

Com es pot demanar

- Per internet: imprescindible tenir certificat digital de l'entitat.

Documentació necessària

- Projecte i pressupost (annex 1)

- Certificat de representació legal a l'entitat, o equivalent.

- En cas de grups de fet: acta de l'acord de sol.licitud de la subvenció, signada per tots els membres del col.lectiu, fent-se tots ells solidàriament responsables del compliment de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció i designant un representant del grup. Caldrà afegir còpia dels DNI de totes les persones.

 Aspectes a tenir en compte

- El cost del projecte és la suma de despeses elegibles, vinculades a la seva execució.

- Com a norma general, l'aportació municipal cobrirà, com a màxim, un 50% del cost del projecte.

- Només es podrà presentar una sol·licitud per a aquest programa, i una altra com a màxim a qualsevol altre programa inclòs a la convocatòria (Salut, Barris, etc.)

- La resolució d'atorgament determinarà, entre d'altres, la data màxima de justificació.

- Cal justificar el 100% del pressupost.

- En el cas de subvencions d’imports iguals o inferiors a 6.000 €, la justificació es podrà realitzar mitjançant l’aportació de compte justificatiu simplificat. 

Obligacions específiques

Incloure en tota la informació i publicitat del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió, el logotip de l'Ajuntament de Manresa i el de "Més diversa, més Manresa" i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport de l'Ajuntament.

Consulteu la resta d'informació pel què fa als requisits,  barems... a les bases de la convocatòria