Govern obert i transparència

Serveis Socials


 

Objecte de la convocatòria: té per objecte el foment d’activitats i/o programes de tipus assistencial i/o detractament social o promoció de la inclusió social dedicades a l’atenció de persones o grups en situació de risc social o de patir-ne, que presenten algun tipus de problemàtica social i/o que promoguin la integració social, la millora de la qualitat de vida de les persones i que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l’any 2022.

QUI ho pot demanar

- Les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

- Grups de fet formats per tres o més persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Manresa.

COM es pot demanar

- Per internet  (clicar i veure les opcions per tal d'acreditar-se)

QUAN es pot demanar

- Des de la data de publicació al BOP fins el 30 d'abril de 2022

DOCUMENTACIÓ necessària

- Omplir sol.licitud telemàtica

- Projecte i pressupost (annex 1)

- Certificat de representació legal  o equivalent (no és necessari si es fa amb el certificat digital de l'entitat)

La resta d'informació sobre requisits, barems es publicarà a les bases de la convocatòria