Govern obert i transparència

Beques Projecte Ocupació al Bages Industrial (OBI)

L'Ajuntament convoca, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, l'atorgament de beques per assistència als Cursos realitzats en el marc del projecte "Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020.

Aquests cursos són:

- Certificat de professionalitat d'operacions auxiliars de fabricació mecànica

- Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa

- L'empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria

- Disseny industrial amb software 3D

- Metrologia i calibració

- Hass per CNC 

Import de l'ajut

L’import total de l’ajut es calcularà en funció de dos paràmetres:

  1. Lloc de residència

-       Si l’alumne resideix a una distància de fins a 10 Km de Manresa, la beca serà de 80 euros mensuals.

-       Si l’alumne resideix a una distància de més de 10 km. de Manresa, la beca serà de 120 euros mensuals

2. Tipus i durada de curs

-       Certificat de professionalitat d’operacions auxiliars de fabricació mecànica: L’import de l’ajut serà de quatre mensualitats

-       Mecanització amb CNC màquines especials de tractament de planxa: L’import de l’ajut serà de quatre mensualitats

-       L’empresa del demà: nous mercats, noves formes de venda i nova indústria: L’import de l’ajut serà d’una mensualitat

-       Disseny industrial amb  software 3D: L’import de l’ajut serà de tres mensualitats

-       Metrologia i calibració: L’import de l’ajut serà de dues mensualitats

-       Hass per CNC: L’import de l’ajut serà d’una mensualitat

Beneficiaris

Per poder sol·licitar la beca caldrà complir els requisits següents

-     Participar en el projecte “ Ocupació al Bages Industrial (OBI) 2018-2020

-       Haver realitzar o trobar-se inscrit en qualsevol dels Cursos de formació establerts en el punt 1 d’aquestes bases.

-       Tenir un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent. En el cas de persones que no puguin acreditar els nivells mínims d’estudis requerits,  hauran de disposar d’un informe tècnic de valoració indicant l’adequació de la seva participació en el curs atenent a la seva experiència laboral en el sector objecte d’intervenció i  a les necessitats i/o requeriments de les empreses.

-       Trobar-se inscrit com a demandant d’ocupació, o bé com a millora d’ocupació en l’Oficina de Treball del SOC.  En cas de trobar-se inscrit com a demandant de millora d’ocupació haurà d’ocupar un lloc de treball en condicions precàries. Es considerarà que es tracta d’un lloc de treball en condicions precàries quan el seu salari estigui per sota del salari mig anual per treballador/a a l’Estat, d’acord amb l’enquesta d’estructura salarial publicada per l’Institut Nacional d’Estadística que es pot consultar a l’adreça següent:  https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177025&menu=ultiDatos&idp=1254735976596

-       Haver assistit un mínim del 80% de les sessions del període ( fet  que es comprovarà mitjançant els fulls d’assistència que signen diàriament els alumnes).

-       Obtenir l’aprofitament del curs (fet que es comprovarà a partir d’un informe positiu emès pel docent sobre el seguiment del curs per part de cada alumne.)

 Àmbit temporal

 La formació haurà de ser  o haver estat cursada entre el període comprès entre juny de 2018  i el mes de juliol de 2019.

Normativa i documentació a presentar:

           A  la part superior dreta d'aquesta mateixa pàgina, trobareu:

           -  La normativa, que estableix els criteris i condicions per a sol.licitar les beques

            - El model de la sol·licitud de presentació

         Presentació de sol·licituds:

         El termini de presentació és fins el 15 de maig de 2019.

Les sol·licituds, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1  08242 Manresa) o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i aniran acompanyades de la documentació fixada en les bases reguladores