Govern obert i transparència

Pacte de Ciutat 2012-2015

Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social 

Els objectius i línies d’actuació continguts en els programes de govern de l’Ajuntament 
de Manresa per al mandat 2012-2015 caminen sobre dos eixos principals: per una 
banda, la potenciació dels serveis d’atenció a les empreses i la posta en marxa de 
negocis; i per l’altra, l’atenció a les necessitats socials. Des d’aquesta doble actuació 
es pretén impulsar l’activitat econòmica, com a generadora d’ocupació, tot preservant 
els nivells bàsics de protecció social entretant el mercat laboral no es recuperi.

Més enllà de l’activitat pública, cal enaltir la labor enorme que en aquest sentit realitzen 
les entitats del tercer sector, en pugna contra la desigualtat i l’exclusió dels sectors 
més desfavorits. A ningú escapa que les dificultats actuals serien més carregoses i 
socialment més conflictives sense els murs de contenció construïts pel voluntariat i els 
recursos específics que hi dediquen les entitats no lucratives (acollida, formació, 
ajudes econòmiques o en espècie, llars de pas, etc.). 

En aquest punt, les parts signants manifestem la nostra voluntat de mantenir les línies 
de col·laboració i actuacions precedents, amb les revisions o reformulacions que 
calgui, però amb la urgència i prioritat política que els moments actuals ens imposa. 

Aquest acord, que anomenem Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la 
cohesió social, formalitza la voluntat de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa, 
els grups polítics representats al ple municipal, la Cambra de Comerç, els sindicats 
CCOO i UGT, i les organitzacions patronals PIMEC i Federació Empresarial de la 
Catalunya Central. 

El pacte vol donar resposta tangible als problemes més apressants que la ciutadania 
té actualment, mitjançant una acció coordinada dels diferents agents econòmics que 
es materialitzi en un conjunt de mesures concretes, definides i avaluables. En aquests 
moments, no es tracta tant de reafirmar-nos en grans principis extensament compartits 
però més o menys vagues i relatius, sinó de fixar un programa de mesures materials i 
un calendari realista per executar-les. És temps de determinació i immediatesa.