Govern obert i transparència

Ajudes associacions de comerciants

L’Ajuntament convoca,  mitjançant procediment de concurrència competitiva, la concessió d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per activitats realitzades durant l’any 2021

 

Beneficiaris

Es poden acollir a la convocatòria les associacions de comerciants legalment constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Resten excloses d’aquestes bases les entitats que s’indiquen:

­     - Associacions de comerciants territorials l’àmbit de les quals estigui fora de la trama urbana consolidada.

­     - Associacions de paradistes dels mercats municipals, dels mercats de venda no sedentària, els gremis o qualsevol altra associació sectorial.

Conceptes subvencionables

Es poden demanar ajuts pels següents tipus d’actuacions. El període elegible és de l’ 1 de gener al 31 de desembre de 2021.

-     Serveis a clients (repartiment a domicili, sistemes de fidelització, etc.) i serveis als establiments associats (formació, assessorament, borsa de treball, etc.). S’exclouen els tiquets d’aparcament, les despeses salarials, els àpats o dietes, i els regals de sorteigs.

-     Projectes innovadors que contribueixin a la millora general del teixit comercial i la seva capacitat d’atracció de clients, especialment aquells que incideixin en l’actuació conjunta de diferents sectors econòmics (comerç, turisme, serveis i restauració, cultura,...).

-     Actuacions orientades a la captació de nous establiments per tal de millorar el mix comercial de la zona, l’ocupació de locals buits i evitar el trencament del continu comercial.

-     Accions de comunicació i promoció de l’oferta comercial i els serveis que presta l’entitat.

-     Fires, festes i activitats d’animació del carrer.

-     Despeses d’instal·lació de l’enllumenat de Nadal i del consum elèctric que aquest generi.

-     Despeses en concepte de contractació, per part de l’associació de comerciants, del personal encarregat de la gestió de les accions de dinamització comercial i/o la comunicació.

-     Accions de sensibilització i difusió del comerç just, el desenvolupament sostenible i la igualtat social, en la línia de les prioritats de la política municipal recollides en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Manresa 2020-2023.

Import de l’ajut

Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i l’import dels ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda per cada projecte. L’import de la subvenció no podrà ultrapassar el 75% del cost total de l’activitat subvencionada, amb un ajut màxim de 4.000,00 € per entitat.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 6 d’agost al 17 de setembre de 2021.

La documentació  es pot presentar

-       Telemàticament: a través d’aquest  enllaç

Per qualsevol dubte relacionat amb aquestes ajudes, podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Comerç, mercats, Turisme i Fires de l’Ajuntament de Manresa - Telèfon 938782300 Extensió 12748