Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Microcrèdits per afavorir la creació i consolidació d'empreses a Manresa - Del 28/07/2022 al 30/09/2022 -

Microcrèdits per afavorir la creació i consolidació d'empreses a Manresa - Del 28/07/2022 al 30/09/2022 -


L'Ajuntament de Manresa convoca, mitjançant procediment de concurrència competitiva, la concessió d'ajuts reintegrables o microcrèdits (9a edició), per tal de facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d'empreses a Manresa o a incentivar a través de noves inversions, la consolidació d'empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d'activitat.

Línies dels ajuts i beneficiaris de cada línia:

Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses:

 • Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d'un negoci a Manresa o hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 d'octubre de 2021. S'entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.
 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d'un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l'obertura o el traspàs s'hagi realitzat a partir de l'1 d'octubre de 2021 i el volum anual de facturació de l'empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d'activitat:

 • Empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys d'activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en el procés de la seva consolidació. 
 • S'exclouen com a beneficiàries les empreses del sector immobiliari i financer.
 • També s'exclouen com a beneficiàries aquelles empreses o grups empresarials, ja constituïts, amb un volum de facturació superior als 500.000,00 euros anuals.  

Conceptes subvencionables:

Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses.

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l'adquisició d'actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). Les despeses subvencionables hauran d'haver-se realitzat a partir de l'1 d'octubre de 2021 i el període d'execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos, a comptar des del dia següent al cobrament del microcrèdit.

Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d'antiguitat.

Es podran concedir ajuts reintegrables per a finançar inversions en adquisició d'actius fixes. Es consideren actius fixes aquells béns tangibles o intangibles, que no poden convertir-se en líquid a curt termini i que normalment són necessaris pel funcionament de l'empresa i no es destinen a la venda.

S'exclouen explícitament d'ambdues línies:

 • L'adquisició de terrenys i/o construccions.
 • Les despeses financeres i tributàries.
 • Les inversions financeres a llarg termini.

Import dels microcrèdits:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària, en ambdues línies i amb un màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

Condicions dels microcrèdits:

 • Tipus d'interès: 0%.
 • Carència: No es contempla.
 • Termini màxim de devolució: 4 anys.
 • Amortització i quotes trimestrals.

Documentació específica:

Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses.

Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer.

Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d'activitat.

 • Pressupost de la inversió a realitzar.
 • Informe explicatiu del perquè de la inversió a realitzar i com aquesta pot ajudar a la consolidació de l'empresa.
 • El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis.

Procediment de la sol·licitud:

 • Presencialment a l'Oficina de l'OAC, Pl. Major núm. 1 o a qualsevol dels registres auxiliars de l' Ajuntament de Manresa.
 • Telemàticament a través d'aquest Enllaç

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 28 de juliol de 2022 i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022.

CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web