Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

 Mesures pels treballadors autònoms- RDL- 11/2021 de 27 de maig- De l'1/06/21 fins al 30/09/21

Mesures pels treballadors autònoms- RDL- 11/2021 de 27 de maig- De l'1/06/21 fins al 30/09/21


- A partir de l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms,que estiguessin d'alta en aquest règim i des del 31 de maig vinguessin percebent alguna de les prestacions per cese d'activitat previstes en els articles 6 i 7 del RDL 2/2021, de3 26 de gener, tindran dret a una excempció de les seves cotitzacions a al Seguretat Social i formació professionam ammb les següents quanties:

a) 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny

b) 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol

c) 50% de les totitzacions corresposnents al mes d'agost

d) 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setempre. 

Per tal de què aquests beneficis puguin ser aplicables hauran de mantenir l'alta fins el 30 de setembre del 2021.

- A partir de l'1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, o mantinguis pels mateixos motius la suspenció de la seva activitat iniciada amb anterioritat a la data indicada, tindran dret a una prestació econòmica per cese d'activitat de naturalesa extraordinària, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta el RETA, al menys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió d'activitat, i , en tot cas, abans de la data d'inici de la mateixa quan aquesta s'hagés decretat amb anterioritat a l'1 de juny de 2021.

b) Trobar-se al corrent de pagaments de les quotes a la Seguretats Social.

2. La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.  

3. El dreta a la prestació neix des del dia següent a l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat adoptada per l'autoritat competent, o des de l'1 de juny del 2021 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data.

4. Durant el temps que l'activitat estigui suspesa es mantindrà l'alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l'obligació de cotitzar.

5.  La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d'una retribució per el desenvolupament d'un treball per compte d'altri, a menys que els ingressos del treball per compte aliè siguin inferiors a 1,5 vegades l'import del salari mínim interprofessional.

6. La gestió d'aquesta prestació correspon a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

7. La percepció d'aquesta nova prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, finalitzat el dret de la mateixa 'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de setembre de 2021, si aquesta última data fos anterior.

8. El reconeixement de la prestació regulada en aquest article haurà de sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resol.lució de tancament d'activitat, o abans del 21 de juny i no s'estigués rebent la prestació extraordinària contemplada en l'article 5 del RDL de 2/2021, de 26  de gener.
En el cas de que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el pimer dia del mes següent al de la sol·licitud.  En aquests casos, el treballador autònom quedar+a exempt de l'obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.

CEDEM – Centre de Desenvolupament Empresarial - Palau Firal de Manresa - C/ Castelladral, 5-7, Polígon Industrial Els Dolors 08243 Manresa +34 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat | Mapa web