Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Suport social a persones, famílies i col·lectius vulnerables

Mesures de suport social a persones, famílies i col.lectiius vulnerables a causa del covid19

1. Atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

1.1.- Mesures de recolzament a les famílies: Drets bàsics d’alimentació.

RDL 7/2020 de 12/03 art. 8

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/con

1.2.- Mesures en matèria d’infància i adolescència

DL11/2020 de 07/04 art. 7 i 8

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872113&language=ca_ES

1.3.- Prestació extraordinària per a subministraments bàsics, alimentació i farmàcia.

L’ajut serà de 200 euros en un únic pagament i s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i d’altres subministraments bàsics.

Subministraments. El podran sol·licitar les persones treballadores afectades per un ERTO, les persones treballadores amb contracte temporal que han estat acomiadades i també les persones treballadores per compte propi:

Es podrà sol·licitar a partir del 30 d’abril.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=

1.4.- Ingrés mínim vital.

Es troba regulat al Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Enllaç següent:

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/con

Aquest ingrés mínim vital és una prestació econòmica que garanteix un nivell mínim de renda a qui es trobi en situació  de vulnerabilitat econòmica en els termes del real decret llei que ho regula. 

Informació sobre els requisits, beneficiaris, etc... a l’enllaç següent:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

Preguntes freqüents sobre aquesta prestació:

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm

Es podrà demanar a partir del 15 de juny de 2020  i tindrà efectes 1 de juny. Mentre duri l’estat d’alarma i mentre les oficines de I’INSS no facin atenció presencial us podeu adreçar a:

https://sede.seg-social.gob.es

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

Atenció telefònica :Línia 901 16 65 65 de Pensions i altres prestacions (INSS)

Línia 901 106 570 de cita prèvia automatitzada per a pensions i altres prestacions (INSS)

2.- Habitatge

2.1.- Desnonaments:

Suspensió dels procediments de desnonament durant 6 mesos des d’entrada en vigor de l’Estat d’alarma (art. 1 del RDL11/2020 de 31/03 de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al còvid19).

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con

2.2.- Lloguers:

 • RDL11/2020 de 31/03 de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al còvid19.

        - Prorrogues de contractes de lloguer de vivenda habitual art. 2

        - Moratòries del deute arrendatari de la vivenda habitual art. 3 al 9.

        - Definició de situació de vulnerabilitat per obtenir moratòries renda arrendaticia vivenda habitual art. 5.

       - Ajudes lloguer vivenda habitual art. 10, 11 i 12 d’aquest RDL 11/2020 i desenvolupat per art. 2 de l’Ordre Ministerial TMA/336/2020

      https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con

      https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4412

 • Resolució TES/783/2020 Moratòria llloguer habitatges de l’Agència habitatge de catalunya

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871633&language=ca_ES

 • Ordre TMA 336/2020, Concessió ajudes lloguer a persones arrendataries de vivenda habitual que tinguin problemes transitoris per pagar el lloguer

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf

 • Ordre TMA 378/2020, Definició de criteris i requisits per accedir a les ajudes transitòries de financiació en la modalitat de prèstecs avalats per l’estat, que es podran concedir als arrendataris de vivendes habituals

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf

 • RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguersde l'habitatge habitual. Enllaç a la resolució:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873413&language=ca_ES

Aquests ajuts es poden sol·licitar fins el 30 de setembre de 2020. Es pot presentar la sol·licitud a les oficines locals d’habitatge, en el cas de Manresa a la seu de Fòrum al carrer Santa Llúcia, o bé telemàticament a la Generalitat a través del següent enllaç: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 • RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. Conovocatòria aprovada per RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig.

Enllaç a la resolució de les bases:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=873122&language=es_ES&newLang=ca_ES

Aquesta subvenció es pot sol·licitar fins el 3 de juliol de 2020. Es pot presentar la sol·licitud a les oficines locals d’habitatge, en el cas de Manresa a la seu de Fòrum al carrer Santa Llúcia, o bé telemàticament a la Generalitat a través del següent enllaç:

 http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 • RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social. Convocatòria aprovada per RESOLUCIÓ TES/1097/2020, de 19 de maig.

Enllaç a la resolució de les bases:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870415

Aquesta subvenció es pot sol·licitar fins el 3 de juliol de 2020. Es pot presentar la sol·licitud a les oficines locals d’habitatge, en el cas de Manresa a la seu de Fòrum al carrer Santa Llúcia. No hi ha tràmit en línia, si bé al següent enllaç de la Generalitat trobareu el model de sol·licitud i informació del tràmit:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

2.3.- Hipoteques:

RDL11/2020 de 31/03 de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al còvid19.

• Definició de situació de vulnerabilitat per obtenir moratòries del deute hipotecari per a l’adquisició de vivenda habitual i del crèdit de finançament no hipotecari art. 16, en relació amb l’art. 19 i 24.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con

RDL6/2020 de 10/03, respecte a la modificació de la llei 1/2013 de 14/05 de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris reestructuració del deute i lloguer social, art. 2.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434&p=20200408&tn=1#ci

3.- Subministraments de serveis bàsics (aigua, llum i gas)

RDL8/2020 de 10/03 de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al còvid19.

Respecte a la garantia dels subministraments d’aigua i enèrgia a consumidors vulnerables, es prorroga de manera automatica fins el 15 de setembre de 2020, la vigència del bo social per aquells beneficiaris que se’ls hi acabi el termini amb anterioritat a aquesta data, art. 4.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con

RDL11/2020 de 31/03 de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al còvid19.

Garantia dels subministraments d’enèrgia electrica, gas i aigua durant l’estat d’alarma. art. 29

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con

DLL8/2020 de 24/03

S’aplica reducció tipus de gràvamen del cànon de l’aigua de l’ 1 /04 al 31/05 art. 8

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593&language=ca_ES

4.- Mesures excepcionals en matèria d’atorgament d’ajuts i subvencions

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593&language=ca_ES

5.- Mesures de protecció al consumidor

RDL11/2020 de 31/03 de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al còvid19.

• Dret a resoldre determinats contractes de compravenda i prestació de serveis, que degut a la situació resulti impossible el seu compliment, sense penalització per part dels consumidors i usuaris, art.36

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con

6.- Programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Aquest programa té per objecte facilitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

Art. 4 de l’Ordre Ministerial TMA/336/2020, de 9 d’abril.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4412

7.- Pròrroga automàtica dels títols de família nombrosa i monoparental

Es prorroguen per un any la validesa dels títols de família nombrosa i de família monoparental que hagin caducat o caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2020.

Resolució TSF/819/2020, de 7 d'abril, del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872093&language=ca_ES

8.- Més informació:

Podeu trobar en el següent enllaç tot el conjunt de normativa estatal i autonòmica pel que fa a col·lectius vulnerables, que s’actualitza permanentment. Millor descarregar el pdf al qual dóna accés.

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=1

-Actualitzat a 3 de juny 2020-

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • Fira de l'Ascensió 2022
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat