Govern obert i transparència

Salut Pública

PROGRAMA DE SALUT PÚBLICA

Té per objecte el foment d’activitats relacionades amb la salut pública, orientades a la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut que es duguin a terme a la ciutat de Manresa.

Codi de convocatòria: Salut Pública 1/2022

Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren les activitats o programes que estiguin relacionats amb:
1.- La promoció de la salut i prevenció de les malalties que fomentin l’adquisició d’hàbits saludables que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones amb determinades patologies, i que ajudin a prevenir la malaltia.
2.- La protecció de la salut, dirigides a mitigar els efectes negatius que poden tenir diversos elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones, com la salubritat pública, la zoonosi, malalties transmissibles, etc.

Qui ho pot demanar

Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

Com es pot demanar

La sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament.

Quan es pot demanar

Fins el 30 d'abril de 2022. Exhaurit el termini de sol·licituds.

Documentació necessària:

 - Annex I (Guió del projecte i pressupost)

Model de certificat de representació legal (no cal si es presenta amb el certificat digital de l'entitat)


Important: Abans d'emplenar la sol.licitud telemàtica cal tenir l'annex emplenat per tal d'adjuntar-lo.

Aspectes a tenir en compte

- Per norma general l'aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte (excepcions recollides a les bases específiques).
- La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.
- Cal justificar el 100% del pressupost. Si la desviació és del 50% del cost del projecte, la subvenció queda revocada. Si és superior al 20% i inferior al 50% es revoca parcialment.

Obligacions específiques

- Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l'Ajuntament de Manresa.
- Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.
- L'entitat ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, així com de deutes de reintegrament amb l'Ajuntament.