Govern obert i transparència

Esports

. QUI ho pot demanar?

Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constiguïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Manresa:

     - Clubs Esportius, Entitats i Associacions esportives

     - Agrupacions Esportives

     - Fundacions o Seccions Esportives d'entitats privades sense ànim de lucre

. COM es pot demanar?

per internet*: imprescindible tenir el certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, certificat digital del president o representant legal de l'entitat

. DOCUMENTACIÓ necessària:

- formulari web (que és equivalent a la sol.licitud)

- projecte (annex 1 específic) i pressupost (annex 2)

- certificat de representació legal o equivalent (només si no es disposa de certificat digital)

*Important!: abans d’emplenar la sol·licitud telemàtica, cal tenir emplenats els annexes

. QUAN es pot demanar?

Fins el dia 31 de març de 2023


. Aspectes a tenir en compte:

- El nombre de projectes o sol.licituds es limitarà a 1 per entitat per cadascuna de les convocatòries

- L'aportació municipal no serà més del 50% del cost del projecte

-  La resolució d’atorgament determinarà  la data màxima de justificació

-  Cal justificar el 100% del pressupost. 

- En el moment de justificar cal presentar la memòria del projecte realitzat. 

. Obligacions específiques:

- Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de

l’Ajuntament de Manresa

- Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar la

informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les

públiques, segons el model que s’adjunta