Govern obert i transparència

Microcrèdits per afavorir la creació d'empreses

L’Ajuntament convoca,  mitjançant procediment de concurrència competitiva, la concessió d’ajuts  reintegrables o microcrèdits (8a edició) per tal de facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa

Beneficiaris i conceptes subvencionables

Beneficiaris

En relació amb els beneficiaris, podran sol·licitar aquesta línia:

  • Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de juliol de 2020.

        S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

  • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de juliol de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.
  • Empreses d’Economia social i solidaria. Es consideren empreses d’economia social i solidària aquelles que responguin a alguna de les formes jurídiques recollides a l’article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social. Per tant s’entén per empresa de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials de treball, les societats agràries de transformació així com altres previstes a la citada llei. Se subvencionaran aquelles empreses d’economia social que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de juliol de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Conceptes subvencionables

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària,  vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc.).

S’exclouen explícitament:

  • l’adquisició de terrenys i/o construccions
  • les despeses financeres i tributàries

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions realitzades a partir de l’1 de juliol de 2020  i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

Condicions dels microcrèdits

Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:

  • Tipus d’interès: 0%
  • Carència: No es contempla
  • Termini màxim de devolució: 4 anys.
  • Amortització i quotes trimestrals

Quantia 

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 18 d'agost  al 30 de setembre de 2021.

La documentació  es pot presentar

-       Presencialment a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1 o a qualsevol dels registres auxiliars de l'Ajuntament de Manresa

-       Telemàticament: a través d’aquest enllaç

Us informem que estaran obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones següents:

-     Les persones jurídiques

-     Les entitats sense personalitat jurídica

-     Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria.

-     Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el CEDEM- Centre de desenvolupament empresarial per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25.