Govern obert i transparència

Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur

Convocatòria de concurs públic per l’atorgament d’ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc dels Fons de Prestació dels Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona.

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur.

 

També podran ser beneficiàries les persones treballadores o professionals per compte propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.

 

Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball temporal.

 

Les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 

-       Estar domiciliades o tenir un centre de treball a Manresa. Es considerarà centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones (en general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina, així com també l’indret on es fa el muntatge o una construcció.)

En el cas de la línia B s’admetrà també que estiguin domiciliades o tinguin un centre de treball a un municipi de la comarca del Bages.

-       No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i complir els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.

-       Una vegada formalitzats els contractes laborals, no realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d’ocupació durant un període mínim de 3 mesos des de la formalització del contracte.

-       Han de garantir una jornada de treball de com a mínim del 50% de les hores setmanals, segons el conveni col·lectiu aplicable.

-       Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa

-       Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària  i al corrent amb les seves obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir durant tot el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament  a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. A aquest efecte les persones sol·licitants presentaran una declaració responsable que comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’aquestes obligacions a través de mitjans telemàtics.

-       Designar una persona de l’empresa per tasques de tutoria i mentoratge de les persones contractades, a efectes de facilitar la incorporació d’aquestes persones a l’empresa.

-       Complir amb la Llei 17 2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

 

 

S’exceptua dels requisits mínims i de les obligacions abans esmentades, casos derivats de la incoació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTOs).

Segon. Objecte de la convocatòria

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajudes a empreses i/o entitats, persones treballadores o professionals autònomes de Manresa o, en certs supòsits, de la comarca del Bages per a la contractació indefinida de persones en situació d’atur inscrites  com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei públic de Catalunya (d’ara en endavant, SOC) i també al servei local d’ocupació de Manresa- Centre d’Iniciatives per l’Ocupació, (d’ara en endavant CIO)

Es contemplen 2 línies d’ajudes

 

Línia A Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa per a la contractació de persones en situació d’atur inscrites al SOC i  al CIO

 

Quantia de l’ajut: l’ajut consistirà en 6.000,00 euros per cada contractació a temps complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials que com a mínim haurà de ser del 50%).

 

 

Línia B. Ajudes a empreses domiciliades o que disposin d’un centre de treball al Bages per a la contractació de persones en situació d’atur, inscrites al SOC i beneficiàries de programes d’orientació, inserció o experienciació del CIO

 

Quantia de l’ajut: l’ajut consistirà en 9.000,00 euros per cada contractació a temps complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials, que com a mínim haurà de ser del 50%).

 

Programes ocupacionals previstos en aquesta línia: les contractacions hauran de fer-se obligatòriament a persones participants en alguns dels programes executats o en execució del CIO Manresa Treball a Barris, Programa Treball Formació, Pla de Transició al Treball, Bages +45, Oficina Tècnica Laboral, Llar i Cures, Dispositiu d’atenció a persones perceptores de la RGC i a persones amb discapacitat, Programa Singular de Garantia Juvenil, Bages Reactivació Ocupacional, TransFeina, Ubicat, Espais de Recerca de Feina i 30Plus, Barris i Comunitats motors de transformació socials i qualsevol altre del CIO Manresa.

Tercer. Bases reguladores

 

Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de la Corporació en sessió de 21 d’abril de 2022 i publicades al Butlletí Oficial de la província de 27 d’abril de 2022 i poden consultar-se  a la web municipals http://www. manresa.cat/

Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s’aprova l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Manresa ( BOPB 13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d’execució del Pressupost de 2022, aprovades per acord plenari de 23 de desembre de 2021, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/.

 

Quart. Quantia

Quantia de l’ajut:

 

Línia A: 6.000,00 euros per cada contractació a temps complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials, que mínim haurà de ser del 50%).

Línia B: 9.000,00 euros per cada contractació a temps complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials, que mínim haurà de ser del 50%).

 

Número màxim d’ajudes que es poden sol·licitar:  Cada empresa i/o entitat podrà sol·licitar un màxim de dues ajudes, amb independència si ambdues sol·licituds són per a una mateixa línia o bé demana una ajuda per a cadascuna de les línies.

 

Conceptes de l’ajuda: per ambdós tipus d’ajudes es finançaran els conceptes salarials associats a les contractacions. En aquest sentit cal tenir present el següent:

 

-       L’ajuda comprèn el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa

-       No seran elegibles les despeses derivades dels costos generals pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.

 

L’import total d’aquests ajuts serà d’un màxim de 150.000 euros que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 22 241.30.470.00 del pressupost municipal, distribuïts de la manera següent:

 

Línia A. Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa per a la contractació de persones en atuir inscrites al SOC i CIO Manresa).................................................................................................78.000,00 euros

 

Línia B. Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball al Bages per  a la contractació de persones en situació d’atur, beneficiàries de programes d’orientació inserció i experienciació del CIO Manresa).................................................................................................72.000,00 euros

 

Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària.

 

En cas que la darrera ajuda atorgada per cada línia no rebi la quantia fixada, li serà adjudicat l’import resultant fins esgotar la partida, un cop restades les altres ajudes ja atorgades.

 

Així mateix, en cas que l’import determinat per cada línia no quedi esgotat amb els ajuts atorgats en una primera convocatòria, podran finançar-se sol·licituds de l’altra línia. En cas que resti dotació sense gastar podrà obrir-se una segona convocatòria d’una de les dues línies (o les dues) amb l’import que resti, fins a esgotar l’import màxim de l’aplicació pressupostària.

 

 

Cinquè. Termini

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)

 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

 

D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones següents:

 

-       Les persones jurídiques

-       Les entitats sense personalitat jurídica

-       Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria.

-       Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

 

La sol·licitud a través de mitjans electrònics es realitzarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa 

 

La resta, podran presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o be mitjançant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major 1 08242 Manresa) així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Haurà de presentar-se una sol·licitud per cadascun dels contractes que es vulguin formalitzar. Recordar que cada empresa i/o entitat podrà sol·licitar un màxim de dues ajudes, amb independència si ambdues sol·licituds són per a una mateixa línia o bé demana una ajuda per a cadascuna de les línies.

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

 

-       Còpia del DNI / Passaport / NIE de la persona sol·licitant

-       Documentació acreditativa del permís de treball per compte propi, llevat que aquest permís ja consti en el document identificatiu de la persona sol·licitant (únicament en el cas de persones físiques estrangeres)

-       Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i  document d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.

-       Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.

-       Document acreditatiu del nombre de treballadors de l’empresa

-       Declaració responsable,  en el supòsit que el/la sol·licitant no sigui el/la representant legal

-       Pla d’inserció seguint el guió següent:

  • Identificació de les accions complementàries que realitzarà la persona contractada
  • Competències tècniques o transversals que millorarà
  • Persona tutora que farà el seguiment i avaluació

 

-       En cas de voler optar a la puntuació fixada en els criteris de valoració per a la perspectiva de gènere hauran de presentar

 

  • Empreses de 50 treballadors o menys: Pla d’Igualtat o altres acreditacions en l’àmbit de la perspectiva de gènere com acreditació de formació, distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat, acreditació de la incorporació de la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals, protocol o instruccions internes que prevegin mesures de conciliació de la vida personal i laboral
  • Empreses de més de 50 treballadors. Inscripció del Pla d’Igualtat en el Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat

 

Un cop examinades les sol·licituds i documentació presentada, si no compleixen els requisits establerts en aquestes bases i/o no esmenen els defectes o ajunten els documents preceptius, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 Sisè. Altres dades

Característiques de la contractació i requisits de les persones contractades

 

Els contractes hauran d’estar formalitzats entre l’endemà de la data de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el dia 1 d’octubre de l’any de la convocatòria.

 

El darrer mes de despesa elegible es correspondrà amb desembre de l’any de la convocatòria

 

Els contractes podran ser a jornada completa o parcial però en aquest cas no podrà ser inferior a la meitat d’una jornada ordinària, segons el conveni col·lectiu aplicable a cada contractant.

 

Baixes voluntàries o no superació de períodes de proves: en cas de baixes voluntàries o de no superació del període de prova, caldrà tenir present el següent:

 

-       Els contractes extingits deguts a baixa voluntària o no superació de període de proves seran elegibles, sempre i quan es realitzi una nova contractació de caràcter indefinit.

-       Els contractes extingits deguts a baixa voluntària o no superació de període de proves també podran ser subvencionats, sense necessitat d’una nova contractació, sempre i quan el treballador hagi prestat els seus serveis a l’empresa un mínim de 3 mesos.

-       Les possibles substitucions s’hauran de fer com a màxim 30 dies després de la finalització de la relació laboral de la persona treballadora a substituir. Aquest termini podrà ampliar-se quan, per causes no imputables a l’empresa, no es trobi una persona amb el perfil adequat 

-       Caldrà comunicar per escrit a l’Ajuntament de Manresa les causes de la baixa i aportar la documentació corresponent.

 

Modalitat de la contractació:  Només serà subvencionable la modalitat de contracte de treball indefinit.

 

 

Requisits de les contractacions i de les persones contractades: les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents:

 

  1. Tenir la consideració de persona en situació d’atur. Es consideren persones en situació d’atur aquelles que estiguin inscrites amb anterioritat a la formalització del contracte al SOC com a demandants d’ocupació i, a més, també al  CIO
  2. No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè),
  3. No cotitzar en cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions.
  4. No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos immediatament anteriors a la data de formalització del contracte.
  5. No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses al qual pertany- que el contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

 

 

Procediment per a la contractació: atenent les dues línies d’ajudes caldrà tenir present que:

 

 

Línia A Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa per a la contractació de persones en situació d’atur inscrites al SOC i al CIO

 

 

Totes les persones a contractar seran proposades pel CIO qui pre-seleccionarà vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa i que, alhora, reuneixi els requisits fixats en aquestes bases. L’empresa determinarà el perfil posant, obligatòriament, una oferta formal a la borsa de treball del CIO.

 

La selecció final la farà l’empresa d’entre les persones pre-seleccionades pel CIO. Les persones potencialment candidates hauran d’estar inscrites al CIO amb anterioritat a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el butlletí oficial de la província de Barcelona i també hauran d’estar inscrites al SOC, en aquest cas amb anterioritat a la formalització del contracte.

 

En el cas que el CIO no disposi d’una borsa de persones que compleixin el perfil indicat, se sol·licitarà a l’empresa i/o entitat que modifiqui el perfil o les condicions requerides . 

 

Qualsevol contracte d’una persona que no hagi estat proposada i preseleccionada pel CIO amb anterioritat a la formalització del contracte, no reunirà els requisits de les bases i de la convocatòria i per tant no podrà ser objecte de l’ajuda.

 

Així mateix, la proposta i preselecció pel CIO i la posterior contractació de la persona amb anterioritat a la resolució d’atorgament de l’ajuda no crearà cap dret a favor de les empreses i/o entitats contractants, sinó que aquests participaran en el concurs públic en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants de les ajudes.

 

Línia B . Ajudes a empreses domiciliades o que disposin d’un centre de treball al Bages per a la contractació de persones en situació d’atur, beneficiàries de programes d’orientació, inserció o experienciació del CIO

 

Totes les persones a contractar seran proposades pel CIO de l’Ajuntament de Manresa, qui seleccionarà una persona participant en algun dels programes ocupacionals que s’executen. L’empresa determinarà el perfil posant, obligatòriament, una oferta formal a la borsa de treball del CIO. Des del CIO se li derivarà una persona usuària d’un programa ajustada al perfil que hagi sol·licitat. Aquesta persona haurà seguit un procés d’orientació i haurà de ser la contractada per l’empresa. Per facilitar la correcta inserció laboral d’aquestes persones, la persona tècnica responsable del programa del CIO acompanyarà a l’empresa i li donarà suport.

 

En el cas que el CIO no disposi de cap persona que compleixi el perfil indicat, se sol·licitarà a l’empresa i/o entitat que modifiqui el perfil o les condicions requerides. 

 

 

Criteris de valoració

 

Línia A Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa per a la contractació de persones en situació d’atur inscrites al SOC i CIO

S’estableixen uns criteris de valoració automàtics que serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les sol·licituds a efectes del seu atorgament.

 

Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquestes ajudes són els següents:

 

CRITERIS PUNTUACIÓ MÀXIMA
1 L’empresa, professional o entitat beneficiària contractant ha col·laborat, en els últims 3 anys amb el CIO 2 punts
2 Mida de l’empresa, professional o entitat beneficiària Màxim de 3 punts, distribuïts de la manera següent
2.1 Plantilla de personal entre 10 i 49 treballadors 2 punts
2.2 Plantilla de personal inferior a 10 treballadors o és un treballador o professional autònom 3 punts
3 S’ofereix un salari igual o superior a 15.000€ anuals bruts (referits a un tipus de jornada completa; o proporcionalment en cas de jornades parcials i/o reduïdes) 2 punts
4 La persona a contractar està en situació d’atur arran de la crisi provocada per la COVID19 (inscrits com a DONO al SOC a partir del 16 de març de 2020) 2 punts
5 La persona a contractar pertany a un dels col·lectius amb dificultats especials d’inserció laboral 2 punts
6 S’acredita la incorporació de la perspectiva de gènere a l’empresa 2 punts
7 S’ofereix un contracte a temps complet 2 punts
TOTAL 15 punts

 

 

Línia B . Ajudes a empreses domiciliades o que disposin d’un centre de treball al Bages per a la contractació de persones en situació d’atur, beneficiàries de programes d’orientació, inserció o experienciació del CIO

 

S’estableixen uns criteris de valoració automàtics que serviran per a determinar l’ordre de puntuació de les sol·licituds a efectes del seu atorgament.

 

Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquestes ajudes són els següents:

 

 

CRITERIS PUNTUACIÓ MÀXIMA
1 L’empresa, professional o entitat beneficiària contractant ha col·laborat, en els últims 3 anys amb el CIO mitjançant les modalitats següents: Màxim de 18 punts, distribuïts de la manera següent:
1.1 L’empresa ha acollit en pràctiques persones dels programes del CIO o ha ofert ofertes de feina a la borsa de treball del CIO 2 punts
1.2 L’empresa ha contractat a través d’una oferta genèrica a la borsa de treball del CIO en els darrers 3 anys.
S’atorgaran 2 punts per a cada persona contractada fins a un màxim de 3 contractacions
6 punts
1.3 L’empresa ha contractat a persones amb dificultat especials d’inserció derivades del CIO en els darrers 3 anys
S’atorgaran 4 punts per cada persona contractada fins a un màxim de 3 contractacions
12 punts
1.4 L’empresa ha contractat amb un contracte indefinit o han fet fixes persones amb dificultat especials d’inserció (amb oferta genèrica o col·laborant en un programa) en els darrers 3 anys
S’atorgaran 6 punts per persona contractada fins a un màxim de 3 contractacions
18 punts
2 Mida de l’empresa, professional o entitat beneficiària Màxim de 10 punts distribuïts de la manera següent: 
2.1 Plantilla de personal entre 10 i 49 treballadors 5 punts
2.2 Plantilla de personal inferior a 10 treballadors o és un treballador o professional autònom 10 punts
3 S’ofereix un salari igual o superior a 15.000€ anuals bruts (referits a un tipus de jornada completa; o proporcionalment en cas de jornades parcials i/o reduïdes) 10 punts
4 La persona a contractar pertany a un col·lectiu amb dificultats especials per la inserció laboral 10 punts
5 S’acredita la incorporació de la perspectiva de gènere a l’empresa 8 punts
6 S’ofereix un contracte de treball a temps complert 9 punts
TOTAL 65 punts

 

 

Aclariment sobre l’aplicació i comprovació de criteris de les línies A i B:

 

El criteri d’empresa, professional o entitat beneficiària col·laboradora amb el CIO es comprovarà d’ofici per l’Ajuntament de Manresa (empreses inscrites al XALOC o empreses per les qual una persona de l’equip tècnic del CIO acrediti la col·laboració). El còmput dels 3 anys anteriors es farà des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

S’aclareix que, en cap cas es tindran presents contractacions que hagin estat bonificades pel propi ajuntament en el marc d’ajudes a les empreses per la contractació de persones en situació d’atur d’anys anteriors. Si que podran obtenir la puntuació com a empresa col·laboradora per altres actuacions realitzades amb el CIO no vinculades directament als contractes subvencionats.

 

El criteri sobre un salari igual o superior a 15.000€ anuals bruts s’ha fixat per analogia a la clàusula que s’introdueix en concessions administratives i contractes d’obres de l’Ajuntament de Manresa. Respon, tal i com recomana la Carta Social Europea, a fixar un salari equivalent al 60% del salari mitjà.

 

En relació amb el criteri de persona que pertanyi a un dels col·lectius amb dificultat d’inserció laboral, s’aclareix que