Govern obert i transparència

Pla antifrau 2. Annexos

Icona extensió
Annex 01: Glossari de conceptes
Icona extensió
Annex 02A: Resultats del test de conflicte d’interès, prevenció del frau i la corrupció (annex II.B. de l’ordre HPF/1030/2021) - Model
Icona extensió
Annex 02B: Resultats del test de conflicte d’interès, prevenció del frau i la corrupció (annex II.B. de l’ordre HPF/1030/2021) - Avaluació 2021-12
Icona extensió
Annex 02C: Resultats del test de conflicte d’interès, prevenció del frau i la corrupció (annex II.B. de l’ordre HPF/1030/2021) - Avaluació 2022-09
Icona extensió
Annex 03A: Avaluació del risc, impacte i probabilitat del risc de frau - Resultats 2021-12
Icona extensió
Annex 03B: Avaluació del risc, impacte i probabilitat del risc de frau - Resultats 2022-07
Icona extensió
Annex 04A - Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció – 2022-10
Icona extensió
Annex 04B - Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció – 2021-12
Icona extensió
Annex 05: Instruccions de gestió per a la implantació de la DACI - Guia de gestió de la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) en procediments de disposició de Fons NextGenerationEU
Icona extensió
Annex 06A: Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI)
Icona extensió
Annex 06B: Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) a complimentar per part d’intervinents en la contractació com a contractistes i subcontractistes
Icona extensió
Annex 06C: Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) a complimentar per part d’intervinents en la subvenció com a beneficiaris
Icona extensió
Annex 07A: Codi ètic del servei públic de Catalunya
Icona extensió
Annex 07B: Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic. Capítol VI. Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Articles 52, 53 i 54
Icona extensió
Annex 08: Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Manresa i del seu sector públic
Icona extensió
Annex 09: Model de declaració d’adhesió al codi de conducte dels alts càrrecs de l’Ajuntament i del seu sector públic
Icona extensió
Annex 10: Reglament de funcionament de la bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament de Manresa
Icona extensió
Annex 11A: Indicadors d’alerta o banderes vermelles en la lluita contra el frau
Icona extensió
Annex 11B: Indicadors d’alerta o banderes vermelles en la lluita contra el frau. Banderes vermelles i proposta de controls
Icona extensió
Annex 11C: Indicadors d’alerta o banderes vermelles en la lluita contra el frau. Gestió de les banderes vermelles referents a Contractació
Icona extensió
Annex 11D: Indicadors d’alerta o banderes vermelles en la lluita contra el frau. Llistat de comprovació de riscos en la tramitació de contractes públics amb càrrec a fons NG
Icona extensió
Annex 12: Procediment intern d’actuació en situacions de conflicte d’interès
Icona extensió
Annex 13: Procediment intern d'actuació davant indicis o evidències de frau o corrupció
Icona extensió
Annex 14: Marc normatiu
Icona extensió
Annex 15: Pla d’acció
Icona extensió
Annex 00: Índex