Govern obert i transparència

Ordenances i reglaments en tràmit d'aprovació inicial


 

ANUNCI SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I SERVEIS ACESSORIS AL MUNICIPI DE MANRESA 

El Ple de l'Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 23 de setembre de 2021, va adoptar, entre d'altres, l'acord relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora de les tarifes per la prestació del servei d'aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa.

 

Així mateix va acordar sotmetre a informació pública aquest acord i el text de l'Ordenança reguladora de les tarifes per la prestació del servei d'aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa, per un termini de trenta dies, a fi que es puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generaliat de Catalunya, al diari Regió 7 i a la web municipal de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. En el mateix acord es disposa que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, tal com estableix l'article 178.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril de 2003, que aprova el text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.

El text del reglament es podrà consultar durant el període d'informació pública a la web municipal i presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça Major núm. 1, planta baixa), en l'horari següent:

  • Dilluns de 9-18h
  • De dimarts a divendres de 9-15h

     (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 14:00 hores)

Només s'atendrà de forma presencial amb cita prèvia. Cal demanar la cita prèvia al telèfon 010, al 938782301 (cost segons operadora), al whatsapp municipal 644069801, a l'App Viu Manresa o a  www.manresa.cat .

El que es fa públic per a coneixement general.

El Regidor d'Hisenda

Valentí Junyent Torra

DOCUMENT PER CONSULTAR: Aprovació inicial Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària en concepte de tarifes per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa