Govern obert i transparència

Pla normatiu

La llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, preveu en el seu Títol VI un seguit d'actuacions en relació amb la potestat reglamentària de les administracions públiques amb la finalitat e garantir els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència previstos a l'art. 129.

Entre altres, en el seu art. 132, s'estableix l'obligació que les administracions públiques facin públic un pla normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s'hagin d'elevar per a la seva aprovació l'any següent. Aqust document s'haurà de fer públic al portal de la transparència de l'administració corresponent.

Per resolució de l'alcalde de 3 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2022. Aquella resolució es va deixar sense efecte, degut a contenir un error material, per una nova resolució de l'alcalde de 17 de gener de 2022 en que es va aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a 2022.

El Pla Normatiu aprovat ha estat modificat en diverses ocasions, l'úlltima de les quals  ha estat aprovada el 21 d'octubre de 2022.