Govern obert i transparència

Ajudes centre històric

L’Ajuntament convoca,  mitjançant procediment de concurrència competitiva, la concessió d’ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament

Tipus d’ajuts

  1. Ajut per inici de l’activitat

Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús  d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una nova activitat econòmica.

Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals, per 3 mesos.

b)  Ajut per realització d’obres

Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana, ampliacions,... entre d’altres.

Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de l’immoble com del/de la titular de l’activitat.

Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada.

L’atorgament del 75% de la inversió ve motivat pel fet de la voluntat d’incentivar l’obertura de noves activitats en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma i/o  d’adequació.

c)  Ajut per traspàs de negocis preexistents

Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora.. S’accepten diferents motius tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres.

Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric.

Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals (per 3 mesos).

Limitacions a la quantia de les ajudes

L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de les línies superi els 3.000,00 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 3.000,00 euros.

En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en primer lloc, l’impost assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o c).

Requisits del beneficiaris

Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les ajudes hauran de reunir els requisits següents:

Línia A. Ajuts per inici de l’activitat:

-     Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs), trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa.

Línia B. Ajuts per realització d’obres:

-     Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 €.

-     Disposar del corresponent permís municipal d’obres.

-     Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica  a partir del dia 1 d’octubre de 2021 ( dia 1 inclòs).

-     Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de l’activitat econòmica. .No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament).

LINIA C. Ajuts per traspàs de negocis existents

-     Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona reemprenedora.

-     Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs.

-     Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les administracions competents.

-     Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació que impliqui el traspàs del negoci. 

-     Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs)

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 8 d’agost al 30 de setembre de 2022.

La documentació  es pot presentar

-       presencialment ( nomès per aquelles persones no obligades a relacionar-se electronicament) a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1, a qualsevol del registres auxiliars de l'Ajuntament o a través de qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques (

-       Telemàticament: a través d’aquest enllaç

Formes de contacte

Per qualsevol consulta relacionada amb aquestes ajudes podeu enviar un email a l'adreça electronica cedem@ajmanresa.cat indicant en l'assumpte "Ajudes negocis CH" i especificant en el correu el motiu de la consulta