Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Pactes de Ciutat

  1.PROMOCIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

  1.1. Ocupació

  1.1.1. Mantenir els Espais de Recerca de Feina
   En procés
  1.1.2.Facilitar l accés als serveis locals per a l ocupació a les persones que en necessiten l ús
   Desenvolupada
  1.1.3.Potenciar programes especials per a aquells col lectius amb més dificultats d inserir-se laboralment
   En procés
  1.1.4. Projecte: Ocupació al Bages Industrial OBI
   Desenvolupada
  1.1.5.Taula multisectorial de l Ocupació
   Iniciada
  1.1.6.Gestionar òptimament les convocatòries de les administracions competents pels Plans d Ocupació
   Avançada
  1.1.7.L Ajuntament inclourà en els nous plecs de condicions de contractacions d obres i serveis les clàusules socials
   En procés
  1.1.8 Disenyar un marc de concertació en l'àmbit dels serveis públics municipals
   Iniciada

  1.2. Promoció econòmica i emprenedoria - suport a la creació d'empreses

  1.2.01.Fomentar la col·laboració del CIO i del CEDEM per tal de guanyar sinergies
   En procés
  1.2.02.Desenvolupar la figura del Tutor dempresa dins lOficina d Activitat Econòmica que vetlli perquè les persones i empreses que vulguin obrir una activitat tinguin un acompanyament des de l administració
   Avançada
  1.2.03. Disminuir els tràmits administratius i facilitar al màxim la informació cap a les persones que intenten crear un negoci
    Avançada
  1.2.04.Adhesió a la Plataforma de Finestreta Única Empresarial (FUE)
    En procés
  1.2.05. Aconseguir que el CTM- EUROCAT, gràcies a la recerca i a la innovació, ajudi a la internacionalització de la indústria bagenca
   En procés
  1.2.06.Continuar amb la dotació d un fons econòmic municipal per la concessió de microcrèdits per a la posta en marxa de noves activitats econòmiques i d un pla d incentius per l obertura de negocis
   Avançada
  1.2.07.Seguir treballant per millorar el teixit comercial urbà, com a element generador d ocupació i de la configuració de carrers i barris
   En procés
  1.2.08.Seguir reforçant i ampliant el mercat de proximitat de productes alimentaris de regadiu i altres, promovent l autoocupació, l economia col·laborativa i la proximitat en aquest entorn
    En procés
  1.2.09.Elaborar un pla industrial integral del Pla de Bages
   Avançada
  1.2.10.Afavorirem la creació d empreses, cooperatives i societats laborals. Figura del tutor-tècnic municipal per assessorar cooperatives
   En procés
  1.2.11.Promoció conjunta de l oferta de restauració de la ciutat, amb la participació dels establiments, i campanya específica dedicada a l oferta de restauració situada al Centre Històric
   Pendent
  1.2.12.Proposar la coordinació a nivell comarcal de les tasques de promoció econòmica
   Pendent
  1.2.13.Fomentar la creació d'empreses en l'àmbit de la cultura, l'oci i l'activitat artística
   Iniciada
  1.2.14.Continuar el programa Reempresa, ubicat a les dependències del CEDEM que impulsa la compravenda d'empreses en funcionament. Aquest programa també contempla el traspàs de negocis entre familiars per empreses, indústries i comerços
   Desenvolupada
  1.2.15. Impulsar i agilitzar mesures que permetin els usos empresarials en espais industrials inactius, i el màxim d'activitat en els polígons industrials existents i/o projectats
   En procés
  1.2.16.Recerca activa de noves oportunitats econòmiques per la ciutat
    En procés

  1.3. Promoció de la ciutat

  1.3.01.Reconvertir la Fundació Fira Manresa
   En procés
  1.3.02.Continuar executant el Pla Estratègic Manresa 2022
   En procés
  1.3.03.Foment de la ciutat sostenible (Smart City): estalvi energètic, energies renovables, innovació i mobilitat (PAES)
   En procés
  1.3.04.Executar el Pla de Màrqueting Turístic
   En procés
  1.3.05.Promoure la marca Manresa, cor de Catalunya amb el seu significat més ampli
   En procés
  1.3.06. Cercar i reforçar elements identificatius de la ciutat de Manresa respecte a altres ciutats de Catalunya: la centralitat, l'aigua, la Llum, la Sèquia i d'altres
   En procés
  1.3.07.Gestió integrada del turisme a Manresa ( c/ del Balç, la Seu, la Cova, CIMI, etc)
   En procés
  1.3.08. Pla de Projecció Exterior de Manresa 2015 - 2022.
   Iniciada
  1.3.09.Dignificació i millora de la imatge dels accessos a la ciutat
    Iniciada
  1.3.10.Impuls de l'Anella Verda com a patrimoni paisatgístic, ambiental, social, turístic i productiu agrari
   Iniciada
  1.3.11. Millorar la qualitat i eficiència de l'enllumenat de la ciutat
    Avançada
  1.3.12.Polítiques de la millora de la competitivitat dels polígons industrials (xarxa fibra òptica, promoció de fonts d'energies eficients i renovables)
   En procés
  1.3.13.Treballar per transformar els PAE en EAES incorporants nous elements de valor afegit, col·laboració i capital humà
   Avançada
  1.3.14.Fomentar el desenvolupament urbanístic del Parc Tecnològic i potenciar la implantació d'empreses
   En procés
  1.3.15.Manresa, capital de la cultura catalana 2018
   Iniciada
  1.3.16.Potenciar el rol de Manresa com ciutat de serveis tant públics com privats
   En procés
  1.3.17.Seguirem buscant suports perquè Manresa sigui seu del Tribunal Laboral de Catalunya
   Pendent

  1.4. Gestió de projectes europeus de desenvolupament

  1.4.1. Disseny, presentació i implementació de projectes europeus en diferents àmbits municipals
   En procés

  2.LA FORMACIÓ I LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

  2.1. Suport a la formació per al treball

  2.1.1.Promoure programes que facilitin la transició del món educatiu al món laboral de les persones joves
   Desenvolupada
  2.1.2.Afavorir i promoure la possibilitat d accés de tota la ciutadania i les empreses a les noves tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement
   En procés
  2.1.3.Concessió de beques de formació per persones majors de 45 anys
   Iniciada
  2.1.4.Consolidació web portal Formació Bages
   Desenvolupada

  2.2. Suport a la escolarització obligatòria

  2.2.1.Posada en marxa del Pla educatiu d entorn
   En procés
  2.2.2.Ampliar places a la unitat d escolarització compartides
   Desenvolupada

  2.3. Suport a la formació professional

  2.3.1.Implicació municipal en la formació professional dual
   En procés
  2.3.2.Implicació municipal en la millora dels espais destinats a la Formació Professional
   Pendent

  2.4. Universitats

  2.4.1.Ampliar programa de foment a l'emprenedoria i el cooperativisme com models de treball en equip per les escoles, instituts i universitats
   Avançada
  2.4.2.Consolidació dels elements d'identificació i promoció del Campus Manresa
   En procés

  3.IMPULS AL CENTRE HISTÒRIC

  3.1. Gestió del Centre Històric

  3.1.1.Designar un comissionat que lideri un equip interdisciplinari per afrontar
   Desenvolupada
  3.1.2.Elaborar un pla transversal de mesures pel Centre Històric
   En procés

  3.2. Rehabilitació i promoció d habitatges

  3.2.1.Aplicar les actuacions de polítiques generals d habitatge
   Avançada
  3.2.2.Continuar impulsant el projecte de
   Avançada
  3.2.3.Incentivar noves fórmules per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges: cooperatives d'habitatge i concessions d'ús i gestió...
   En procés

  3.3. Foment de la vida comunitària

  3.3.1.Potenciació d'activitats socials, culturals i festives
   En procés
  3.3.2.Impuls a la implicació del teixit associatiu amb l'entorn
   Avançada

  3.4. Promoció de l activitat econòmica i del comerç

  3.4.1.Programa de foment i incentius a l'activitat comercial
   En procés
  3.4.2.Concessió de microcrèdits per la creació d activitats econòmiques en el Centre Històric
   En procés

  3.5. Impulsar programes socials

  3.5.1.Consolidació dels programes socials implantats als barris del Centre Històric
   Avançada
  3.5.2.Aplicació singularitzades de programes socials municipals
   Iniciada

  3.6. Espai públic

  3.6.1.Espai públic. Millora de la funcionalitat i qualitat de l'espai públic
    Avançada
  3.6.2.Elaboracio d'un estudi d'impacte del projecte
   Iniciada

  3.7. Recuperació i ús del patrimoni

  3.7.1.Recuperació de l'edifici de l'Anònima
   Iniciada
  3.7.2.Pla Director del Teatre del Conservatori
    Iniciada
  3.7.3.Rehabilitació edifici Antics Jutjats
   Pendent
  3.7.4.Rehabilitació Museu comarcal i ubicació Centre d'Acollida de Pelegrins
   En procés

  4.COHESIÓ, INCLUSIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL

  4.1. Acció i protecció social

  4.1.1.Acordar un salari mínim de ciutat per les concessions administratives i els contractes d'obres que adjudiqui l'Ajuntament de Manresa, així com les subcontractacions que es puguin derivar de les mateixes
   Iniciada
  4.1.2.Desenvolupar mecanisme de suport a les unitats familiars per donar resposta a les seves necessitats i millora del seu benestar
   Avançada
  4.1.3.Actuacions en torn a la infància en el marc del Pla Local d'Infància i adolescència
   Avançada
  4.1.4.Millorar i optimitzar el Servei d'atenció a la dependència i la discapacitat
   Pendent
  4.1.5. Elaboració d'un nou Pla d'Inclusió de persones amb discapacitat
   Iniciada
  4.1.6.Creació d'una oficina de
   Iniciada
  4.1.7.Impulsar una xarxa d inclusió social a la ciutat per establir actuacions conjuntes i fomentar el treball en xarxa i de col·laboració per fer de Manresa una ciutat inclusiva i cohesionada
   Iniciada

  4.2. Defensa dels drets i desenvolupament de col·lectius

  4.2.1.Impuls i desenvolupament del Pla d'Igualtat i d'atenció a les dones
   
  4.2.2.Promoure i realitzar actuacions per fomentar un envelliment actiu i la millora de qualitat de vida de la gent gran
   Avançada
  4.2.3.Promoure i realitzar actuacions d'informació, formació, foment de l'emancipació i la participació de la joventut
   Avançada
  4.2.4.Promoure i realitzar actuacions contra la violència masclista i l'eradicació de qualsevol discriminació i maltractament vers les dones
   Avançada
  4.2.5.Promoure i realitzar actuacions pel ple reconeixement dels drets civils i socials dels LGTBI i lluita contra la discriminació sexual
   En procés
  4.2.6.Execució dels quatre Plans de Desenvolupament Comunitari de la ciutat
   En procés
  4.2.7 Execució dels quatre Plans de Desenvolupament Comunitari de la ciutat.
   Avançada

  4.3. Habitatge

  4.3.1.Seguir el compliment de les mesures que preveu la llei 24/2015
   En procés
  4.3.2.Redacció del Pla Local d habitatge, amb una clara orientació de política social
   Avançada
  4.3.3.Aplicació del Programa d Inspecció i intervenció de l Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats en situació anòmala
   En procés
  4.3.4.Inscripció dels pisos de titularitat municipal al Fons Català d Habitatges de lloguer destinats a polítiques socials
   Avançada
  4.3.5.Incrementar l habitatge social ampliar convenis i programes de mediació per al lloguer social i s'optimitzaran els existents evitant duplicitats
   En procés
  4.3.6.Prosseguir amb el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)
   Avançada
  4.3.7.Foment de les xarxes de suport a les persones afectades pels possibles desnonaments. Facilitar la formació dels voluntaris i la cooperació entre elles
   En procés

  4.4. Acollida i cooperació

  4.4.1.Atenció als refugiats Condicionament dun espai per la seva acollida
   Avançada
  4.4.2.Continuar treballant perquè les persones que fa temps que resideixen a la nostra ciutat , assoleixin la plena ciutadania
   Avançada
  4.4.3.Incentivar les entitats esportives i de cultura popular per incorporar població nouvinguda. Donar suport a les entitats formades per nouvinguts per facilitar la integració en la dinàmica de la ciutat
   En procés
  4.4.4.Facilitar obtenció del certificat d acollida a les persones estrangeres, facilitant la formació bàsica
   Avançada

  4.5. Govern obert: participació, transparència i administració electrònica

  4.5.1.Fomentar el civisme
   En procés
  4.5.2.Promoure els pressupostos participatius
   Avançada
  4.5.3.Aplicar la nova Llei de transparència a tota la gestió municipal
   Avançada
  4.5.4.Ampliar canals d informació i comunicació amb la ciutadania
   Avançada
  4.5.5.Creació de la figura del "síndic de greuges".
   Avançada
  4.5.6.Fomentar l'ús dels mitjans telemàtics per facilitar les gestions a la ciutadania
   Avançada
  4.5.7.Consolidar i ampliar actuacions d'eAdministració en els àmbits de tramitacions telemàtiques, interoperabilitat i tractament de documents electrònic
   Avançada
  4.5.8.Les organitzacions signants d'aquest pacte que ho sol.licitin podran participar en qualitat d'observadors en els procediments de licitacions d'obres i serveis que siguin objecte de concurrència competitiva
   Avançada

  5.ESPAI PÚBLIC I LA MOBILITAT

  5.1. Auditories de l espai urbà

  5.1.1.Elaborar un pla de "xoc" per al manteniment dels barris
   Desenvolupada
  5.1.2. Donar continuïtat a "les auditories de sensació de neteja"
   Iniciada

  5.2. Millora de la mobilitat a la ciutat

  5.2.1.Fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible i segura
   En procés
  5.2.2.Millorar la connexió entre el Centre Històric i l'eixample de la ciutat (Passeig - Guimerà)
   En procés
  5.2.3.Ampliar els aparcaments dissuasius
   Iniciada
  5.2.4. Fer més accessible el cost de l'aparcament públic
   En procés
  5.2.5. Millorar els principals eixos de mobilitat a la ciutat, en especial atenció a l'accés des de l'entorn natural al centre de la ciutat
    En procés

  5.3.Completar el pla de senyalització a Manresa

  5.3.1.Completar la senyalització turística de Manresa
   Avançada
  5.3.2.Millorar la senyalització en les illes de vianants i zones de prioritat invertida
    Iniciada

  5.4. Eixos de capitalitat

  5.4.1.Millora de la xarxa viària per tal que Manresa tingui una connexió ràpida i gratuïta amb l'àrea metropolitana de Barcelona
    Avançada
  5.4.2.Millora de la línia de rodalies de Barcelona, escurçant el temps de trajecte i ampliant els trens semidirectes
    Iniciada
  5.4.3.Millorar l'eix ferroviari Barcelona-Lleida
    Pendent
  5.4.4.Treballar per la connexió de la comarca amb l'eix Mediterrani de mercaderies per tal de millorar la competitivitat de les nostres empreses
    Iniciada
Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat